Monitor Polski

M.P.1986.2.12

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1987 r.
§  11. Przedsiębiorstwa, o których mowa w § 1 pkt 8 rozporządzenia, prowadzące kontraktację, skup, przerób i sprzedaż materiału siewnego i szkółkarskiego oraz dokonujące obrotu zwierzętami gospodarskimi obliczają sprzedaż netto według zasad określonych w § 10, z tym że wartość produkcji sprzedanej w cenach realizacji powiększa się o otrzymane dotacje wyrównujące różnice cen oraz o wpływy z usług rolniczych i transportowych dotyczących płodów rolnych i zwierząt gospodarskich.