Monitor Polski

M.P.1986.2.12

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1987 r.
§  10.
1. Jednostki handlu wewnętrznego rynkowego stosujące miernik sprzedaży netto, o którym mowa w § 5 ust. 2 rozporządzenia, obliczają wzrost lub spadek tej sprzedaży według formuły określonej w § 2 ust. 1, z tym że:
1) produkcji sprzedanej w cenach realizacji nie zwiększa się o wartość remontów wykonanych we własnym zakresie,
2) z produkcji sprzedanej wyłącza się sprzedaż napojów alkoholowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 i z 1984 r. Nr 34, poz. 184),
3) do kosztów materialnych nie wlicza się obcych usług remontowych oraz materiałów bezpośrednich zużytych na remonty wykonane we własnym zakresie; nie koryguje się też kosztów materialnych o różnicę stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów remontów.
2. Wzrost lub spadek sprzedaży netto ustala się w cenach bieżących.
3. Minister Finansów po zasięgnięciu opinii organu założycielskiego może w wypadkach uzasadnionych zawiesić w całości lub części stosowanie przepisu ust. 2.
4. Przepisy ust. 1 nie dotyczą samodzielnie bilansujących jednostek produkcyjnych, w tym także budowlano-remontowych i transportowych, wchodzących w, skład jednostek handlu wewnętrznego rynkowego; jednostki te obliczają produkcję sprzedaną netto według zasad określonych w § 2-8.