Monitor Polski

M.P.1986.2.12

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1987 r.
§  1.
1. Zarządzenie określa szczegółowe zasady obliczania produkcji sprzedanej netto i innych mierników służących do ustalania kwot wynagrodzeń zaliczanych w koszty, wolnych od podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń.
2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1) "roku poprzednim" - rozumie się przez to rok poprzedzający rok podatkowy,
2) "okresie" - rozumie przez to kwartały roku podatkowego lub roku poprzedniego,
3) "produktach" - rozumie się przez to wyroby (półfabrykaty), roboty i usługi,
4) "technicznym koszcie wytworzenia" - rozumie się przez to sumę kosztów bezpośrednich i kosztów wydziałowych lub ich odpowiedników, np. kosztów ogólnych budowy, kosztów zakładowych jednostek badawczych poniesionych na wytworzenie produktów, według których stany tych produktów są wykazywane w bilansie,
5) "produkcji sprzedanej" - rozumie się przez to przychody z dokonanej na zewnątrz jednostki gospodarczej sprzedaży produktów własnej produkcji, powiększone o różnice między wartością według cen realizacji i cen zakupu sprzedanych towarów (marże, prowizje i inne wpływy z tytułu usług handlowych) oraz o wpływy z tytułu zryczałtowanej odpłatności za powierzenie placówek sprzedaży lub usługowych w agencję na warunkach umowy zlecenia lub według zasad zryczałtowanego rozrachunku; przez przychody z dokonanej na zewnątrz jednostki gospodarczej sprzedaży rozumie się sprzedaż na rzecz odbiorców krajowych i zagranicznych oraz traktowaną z nią na równi sprzedaż na rzecz własnej działalności inwestycyjnej i innej finansowo wyodrębnionej, biur kompletacji dostaw, sklepów fabrycznych i innych własnych punktów sprzedaży detalicznej; w jednostkach gospodarczych zaliczonych do działu "przemysł" na równi ze sprzedażą dokonaną na zewnątrz traktuje się sprzedaż na inne cele nieprodukcyjne określone w przepisach o sprawozdawczości statystycznej Głównego Urzędu Statystycznego, a w jednostkach gospodarczych zaliczonych do działu "budownictwo" - sprzedaż na własne potrzeby tymczasowego zaplecza budowy; do produkcji sprzedanej jednostki gospodarczej wlicza się ponadto wartość wykonanych we własnym zakresie remontów własnych maszyn, urządzeń i środków transportu, ustaloną jako iloczyn rzeczywistych, ujętych w ewidencji, godzin pracy zużytych na wykonanie tych remontów i stawki kosztu godziny remontu,
6) "produkcji sprzedanej w cenach realizacji" - rozumie się przez to produkcję sprzedaną wyrażoną w uzyskanych cenach sprzedaży, pomniejszonych o należne z tytułu tej sprzedaży i zmniejszające wynik finansowy jednostki gospodarczej: podatek obrotowy, różnice wyrównawcze cen i rozliczenia wyrównawcze w eksporcie, a powiększonych o zwiększające wynik finansowy: dotacje przedmiotowe, łącznie z pokrywanymi z funduszów jednostki gospodarczej, różnice wyrównawcze cen i rozliczenia wyrównawcze w eksporcie, w tym także zwrot podatku obrotowego i ceł; stawkę kosztu godziny remontu za rok podatkowy ustala się w wysokości rzeczywistego technicznego kosztu wytworzenia przypadającego na godzinę remontu w roku poprzednim, pomniejszonego o koszt zużytych do remontów materiałów bezpośrednich; jednostki gospodarcze mogą wyrazić całość sprzedaży wyrobów na eksport, dokonywanej na rachunek producenta, w cenach sprzedaży, ustalonych w wysokości uzyskiwanej przy sprzedaży jednakowych lub podobnych wyrobów na rzecz odbiorców krajowych innych aniżeli przedsiębiorstwa handlu zagranicznego; w wypadku takim sprzedaż na eksport traktuje się jak sprzedaż w kraju,
7) "koszty materialne" - rozumie się przez to obciążające działalność eksploatacyjną koszty zużycia materiałów, paliw, przedmiotów nietrwałych, obiektów tymczasowego zaplecza budowy, energii oraz koszty usług sprzętowych, transportowych, remontowych i innych - z wyjątkiem odpisów amortyzacyjnych majątku trwałego - zaliczane w przepisach o sprawozdawczości statystycznej Głównego Urzędu Statystycznego do kosztów materialnych według rodzaju; jeżeli sprzedaż realizowaną na eksport wyraża się w cenach stosowanych przy sprzedaży na rzecz odbiorców krajowych, to do kosztów materialnych nie zalicza się prowizji na rzecz jednostek handlu zagranicznego i agentów zagranicznych,
8) "produktach nieporównywalnych" - rozumie się przez to sprzedawane po cenach umownych lub regulowanych:
a) wyroby nowe, w tym także nietypowe, oraz zmodernizowane,
b) roboty i usługi nie objęte cennikami,

nieporównywalne w stosunku do produktów sprzedawanych w roku poprzednim, których cena sprzedaży została w roku podatkowym ustalona na innym poziomie aniżeli cena stosowana w roku poprzednim, to znaczy przy zastosowaniu innych cen materiałów i usług, stawek wynagrodzeń, narzutów kosztów pośrednich, zysku itp.,

9) "wskaźniku" - rozumie się przez to wielkość procentową, wyrażającą zmiany cen (kursów walut, stawek taryf), służącą do przeliczeń produkcji sprzedanej w cenach realizacji lub kosztów materialnych; wskaźnik oblicza się z dokładnością nie mniejszą niż jeden znak po przecinku,
10) "rozporządzeniu" - rozumie się przez to rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1985 r. w sprawie stawek podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń oraz zasad ustalania kwot wynagrodzeń wolnych od podatku (Dz. U. Nr 55, poz. 278).