§ 4. - Szczegółowe zasady nabywania przez nadleśnictwo lasów i gruntów przeznaczonych do zalesiania.

Monitor Polski

M.P.1992.19.141

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 1992 r.
§  4.
1.
Nadleśniczy może nabyć las lub grunt za cenę nie wyższą od szacunku ich wartości, dokonanego przez biegłego powołanego i wpisanego przez wojewodę na listę wojewódzką lub inną osobę posiadającą uprawnienia z zakresu szacowania nieruchomości.
2.
Nabycie lasu lub gruntu za cenę wyższą od szacunku ich wartości wymaga zgody dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.