Szczegółowe zasady kontroli społecznej nad realizacją zadań zakładów przemysłowej służby zdrowia.

Monitor Polski

M.P.1964.55.263

Akt utracił moc
Wersja od: 18 sierpnia 1964 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 5 sierpnia 1964 r.
w sprawie szczegółowych zasad kontroli społecznej nad realizacją zadań zakładów przemysłowej służby zdrowia.

Na podstawie § 6 pkt 1 uchwały nr 353 Rady Ministrów z dnia 19 listopada 1962 r. w sprawie udziału zakładów przemysłowych w organizowaniu opieki nad zdrowiem pracowników (Monitor Polski Nr 82, poz. 384) zarządza się, co następuje:
Do sprawowania społecznej kontroli nad realizacją zadań zakładów przemysłowej służby zdrowia są uprawnione rady zdrowia, które mogą być tworzone przy przychodniach przyzakładowych, międzyzakładowych oraz obwodowych przychodniach przemysłowych (górniczych, portowych).
Radę zdrowia powołuje wojewódzka komisja związków zawodowych właściwa ze względu na położenie danej przychodni, działając na wniosek zainteresowanych rad zakładowych oraz w porozumieniu z właściwym do spraw zdrowia organem prezydium rady narodowej sprawującym nadzór nad przychodnią, przy której powołuje się radę zdrowia.
1.
Kontrola społeczna, o której mowa w § 1, ma na celu usprawnienie działalności danego zakładu przemysłowej służby zdrowia oraz wykorzystania wszystkich czynników mających wpływ na podniesienie stanu zdrowotnego załogi oraz warunków higieniczno-sanitarnych w zakładzie (zakładach) pracy.
2.
W szczególności kontrola społeczna obejmuje:
1)
ocenę stanu organizacyjnego i działalności danej przychodni z wyłączeniem oceny w zakresie fachowo-lekarskim;
2)
analizę wniosków przychodni w sprawie podniesienia zdrowotności i warunków sanitarno-higienicznych, jak również przebiegu realizacji tych wniosków;
3)
opracowywanie wniosków w sprawie wyposażenia przychodni z funduszów społecznych lub przeznaczonych na ten cel przez zakład (zakłady) pracy;
4)
ocenę sposobu wykonywania obowiązków zakładu (zakładów) pracy wobec przychodni;
5)
przedstawianie właściwym instytucjom i organizacjom społecznym wniosków dotyczących spraw określonych w pkt 1-4.
3.
Ocena stanu organizacyjnego i działalności przychodni obejmuje:
1)
zapoznanie się z okresowymi sprawozdaniami z działalności przychodni;
2)
opiniowanie projektów planu gospodarczego, budżetu i planu pracy przychodni;
3)
okresową analizę skarg na działalność przychodni lub poszczególnych jej pracowników, z wyłączeniem skarg dotyczących problemów fachowo-lekarskich.
1.
W skład rady zdrowia przy przychodni przyzakładowej lub międzyzakładowej wchodzą:
1)
przedstawiciele rad zakładowych i samorządu robotniczego;
2)
kierownicy zakładów pracy lub upoważnieni ich przedstawiciele;
3)
kierownicy komórek bezpieczeństwa i higieny pracy;
4)
kierownik danej przychodni oraz inni przedstawiciele personelu medycznego tej przychodni.
2.
W skład rady zdrowia określonej w ust. 1 mogą wchodzić ponadto przedstawiciele organizacji politycznych i społecznych, delegowani przez odpowiednie komitety lub zarządy.
3.
W posiedzeniach rady, na zaproszenie jej przewodniczącego, powinien brać udział kierownik właściwego do spraw zdrowia organu prezydium rady narodowej, sprawującego nadzór nad daną przychodnią, lub z upoważnienia tego kierownika jego przedstawiciel.
1.
W skład rady zdrowia przy obwodowej przychodni przemysłowej (górniczej, portowej) wchodzą:
1)
przedstawiciele rad zakładowych i samorządu robotniczego z uwzględnieniem w miarę możliwości największych zakładów pracy różnych branż;
2)
kierownicy największych zakładów pracy lub ich przedstawiciele;
3)
przedstawiciele rad zdrowia przy przychodniach przyzakładowych i międzyzakładowych;
4)
kierownicy przychodni przyzakładowych i międzyzakładowych oraz inni przedstawiciele personelu medycznego tych przychodni;
5)
kierownik obwodowej przychodni przemysłowej (górniczej, portowej);
6)
przedstawiciel właściwego do spraw zdrowia organu prezydium rady narodowej sprawującego nadzór nad daną przychodnią obwodową.
2.
W razie gdy nadzór nad daną przychodnią obwodową sprawuje właściwy do spraw zdrowia organ prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa), w skład rady zdrowia wchodzą także przedstawiciele właściwych do spraw zdrowia organów prezydiów powiatowych rad narodowych (miejskich w miastach stanowiących powiaty miejskie), na których terenie działa dana przychodnia obwodowa.
3.
Jeżeli przychodnia obwodowa zapewnia opiekę zdrowotną pracownikom zakładów pracy tej samej branży, w skład rady zdrowia powinien wchodzić również przedstawiciel zarządu okręgowego właściwego związku zawodowego.
4.
Członkowie rady zdrowia reprezentujący zakłady pracy powinni stanowić więcej niż połowę ogólnej liczby członków.
1.
Rada zdrowia wyłania ze swego grona przewodniczącego, dwóch jego zastępców oraz sekretarza.
2.
Funkcji określonych w ust. 1 nie mogą pełnić przedstawiciele zakładów przemysłowej służby zdrowia, jak również przedstawiciele właściwego do spraw zdrowia organu prezydium rady narodowej, sprawującego nadzór nad daną przychodnią.
1.
Kadencja członków rady zdrowia trwa 3 lata.
2.
W czasie trwania kadencji rada zdrowia może w drodze uchwały w uzasadnionych wypadkach odwoływać i powoływać nowych członków.
3.
Uchwały określone w ust. 2 wymagają zatwierdzenia przez właściwą wojewódzką komisję związków zawodowych.
1.
Posiedzenia rady zdrowia powinny się odbywać co najmniej raz na kwartał.
2.
Posiedzenia rady zdrowia powinny być protokołowane, a odpisy protokołów kierowane do kierowników zakładów pracy, właściwych instancji związkowych oraz do właściwego do spraw zdrowia organu prezydium rady narodowej sprawującego nadzór nad daną przychodnią.
Rada zdrowia może powoływać ze swego grona zespoły do opracowania określonych zagadnień i w miarę potrzeby zapraszać do udziału w pracach zespołów osoby nie będące członkami rady.
Obsługę sekretarską zapewniają:
1)
radom zdrowia przy przychodniach przyzakładowych i międzyzakładowych - zakłady pracy;
2)
radom zdrowia przy obwodowych przychodniach przemysłowych (górniczych, portowych) - właściwe przychodnie.
Szczegółowe zasady i tryb powoływania oraz regulaminy działalności rad zdrowia ustalają wojewódzkie komisje związków zawodowych w porozumieniu z organami do spraw zdrowia prezydiów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.