Szczegółowe zasady i tryb rozliczeń z budżetami terenowymi państwowych przedsiębiorstw przemysłu terenowego i wykonawstwa inwestycyjnego objętych planowaniem terenowym.

Monitor Polski

M.P.1962.16.66

Akt utracił moc
Wersja od: 23 lutego 1962 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 27 stycznia 1962 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu rozliczeń z budżetami terenowymi państwowych przedsiębiorstw przemysłu terenowego i wykonawstwa inwestycyjnego objętych planowaniem terenowym.

Na podstawie § 25 uchwały nr 289 Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1961 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej państwowych przedsiębiorstw przemysłu terenowego i wykonawstwa inwestycyjnego objętych planowaniem terenowym (Monitor Polski Nr 64, poz. 276) zarządza się, co następuje:
Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o "przedsiębiorstwach", rozumie się przez to państwowe przedsiębiorstwa przemysłu terenowego i wykonawstwa inwestycyjnego oraz biura konstrukcyjne i laboratoria podległe radom narodowym, określone w § 1 uchwały nr 289 Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1961 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej państwowych przedsiębiorstw przemysłu terenowego i wykonawstwa inwestycyjnego objętych planowaniem terenowym (Monitor Polski Nr 64, poz. 276), zwanej dalej "uchwałą".
1.
Przedsiębiorstwa dokonują rozliczeń:
1)
z tytułu wpłat z zysku do budżetu - bezpośrednio z budżetami tych rad narodowych, którym są podporządkowane, według stawek przewidzianych w tabelach stanowiących załączniki do uchwały z uwzględnieniem przepisów § 6 ust. 3 i 4 uchwały,
2)
z tytułu wpłat zysku niezależnego od działalności przedsiębiorstw - z jednostkowym budżetem wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa) właściwej dla danego przedsiębiorstwa w wysokości tego zysku ustalonej w trybie przepisów o rewizji finansowo-księgowej państwowych jednostek organizacyjnych;
3)
z tytułu wpłat zysku nieprawidłowego ustalonego w trybie, o którym mowa w pkt 2:
a)
w 50% - z budżetami rad narodowych, o których mowa w pkt 1,
b)
w 50% - z właściwymi zjednoczeniami (zarządami) lub wydziałami, którym są podporządkowane przedsiębiorstwa,
4)
z tytułu pożyczek na wypłatę wynagrodzeń - z budżetami rad narodowych, o których mowa w pkt 1.
2.
Zmiany stawek wpłat z zysku do budżetu, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zastosowane w przypadkach, o których mowa w § 6 ust. 3 uchwały, dokonuje się przez wyliczenie nowej stawki, a następnie różnicy pomiędzy stawką procentową określoną w tabeli a stawką nową. Nową stawkę określa się przez ustalenie stosunku procentowego skorygowanej wpłaty z zysku do budżetu określonej według zasad przewidzianych w § 6 ust. 3 uchwały do zysku ogółem (np. stawka według tabeli wynosi 56%, nowa stawka, tj. stosunek skorygowanej wpłaty z zysku do budżetu do zysku ogółem, wynosi 68%, zmiana stawki + 12%).
3.
Zmiana stawek wpłat z zysku do budżetu, o której mowa w ust. 2, przy ustalaniu rocznych rozliczeń przedsiębiorstw z budżetem powinna zapewniać przedsiębiorstwu dokonanie należnych mu odpisów na fundusz zakładowy i rezerwowy oraz planowanych odpisów na fundusz rozwoju pod warunkiem zapewnienia co najmniej planowanych kwot wpłat z zysku do budżetu.
1.
Wysokość stawek wpłat z zysku do budżetu ustala się:
1)
w przedsiębiorstwach przemysłu terenowego - zależnie od rentowności danego przedsiębiorstwa oraz od procentowego udziału nakładów osobowych w nakładach ogółem,
2)
w przedsiębiorstwach wykonawstwa inwestycyjnego - zależnie od rentowności danego przedsiębiorstwa.
2.
Za rentowność przedsiębiorstwa należy uważać stosunek procentowy zysku bilansowego po potrąceniu dochodów ze sprzedaży lub z likwidacji środków trwałych pomniejszonych o koszty tej sprzedaży lub likwidacji oraz po wyeliminowaniu zysku niezależnego i 50% zysku nieprawidłowego - do kosztu własnego sprzedaży ogółem.
3.
Za procentowy udział nakładów osobowych w nakładach ogółem należy uważać udział procentowy osobowego funduszu płac pracowników, łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne, w nakładach ogółem.
4.
Za koszt własny sprzedaży ogółem należy uważać koszt własny sprzedanej produkcji (podstawowej i pomocniczej), usług (przemysłowych i nieprzemysłowych), materiałów i towarów po potrąceniu kosztów ze sprzedaży lub likwidacji środków trwałych, a ponadto w przedsiębiorstwach wykonawstwa inwestycyjnego z wyłączeniem kosztu robót wykonanych siłami obcymi (przez podwykonawców).
Przedsiębiorstwa dokonują rozliczeń z budżetem z tytułu wpłat z zysku miesięcznie, kwartalnie i rocznie. Wpłaty miesięczne mają charakter wpłat zaliczkowych, wpłaty kwartalne i roczne - wpłat wynikowych.
Przy rozliczeniach miesięcznych wpłatę zaliczkową z tytułu wpłat z zysku stanowi wpłata w wysokości 1/3 wpłaty ustalonej w poszczególnych kwartałach planu finansowego przedsiębiorstwa.
1.
Przy rozliczeniach kwartalnych wpłatę wynikową z tytułu wpłat z zysku stanowi część osiągniętego zysku, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, po potrąceniu dochodów ze sprzedaży lub likwidacji środków trwałych, pomniejszonych o koszty tej sprzedaży lub likwidacji, obliczona według stawek ustalonych według zasad określonych w §§ 2 i 3.
2.
Przy rozliczeniach rocznych wpłatę wynikową z tytułu wpłat z zysku stanowi część zysku, o którym mowa w ust. 1, pomniejszonego o zysk niezależny i nieprawidłowy.
3.
Przedsiębiorstwa dokonują rozliczeń rocznych, o których mowa w ust. 2, wstępnie na podstawie sporządzonych rocznych sprawozdań finansowych i ostatecznie na podstawie zatwierdzonych rocznych sprawozdań.
4.
Wpłaty z zysku do budżetu od przedsiębiorstw, którym zmieniono stawki wpłat na podstawie § 6 ust. 3 uchwały, ustala się przez zwiększenie lub zmniejszenie stawki określonej w tabeli o ustaloną w planie bądź dla rozliczenia rocznego zmianę stawki, wyliczoną w sposób podany w § 2 ust. 2 i 3.
1.
Wpłat z zysku (zaliczkowych i wynikowych) dokonują przedsiębiorstwa na rachunek dochodów budżetowych wydziału finansowego prezydium właściwej rady narodowej w oddziale banku finansującego działalność eksploatacyjną przedsiębiorstwa.
2.
Jeżeli dokonane wpłaty miesięczne (kwartalne) przekraczają kwotę wpłaty kwartalnej (rocznej), wydział finansowy zaliczy nadpłacone kwoty na poczet wpłat okresu następnego lub dokona zwrotu w terminie 5 dni od daty otrzymania odpowiedniego wniosku przedsiębiorstwa.
1.
Część zysku podlegająca zaliczkowej wpłacie do budżetu powinna być przelewana w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, za który przypada wpłata.
2.
Wpłaty wynikowe kwartalne lub ustalone wstępnie wpłaty roczne powinny być przelewane w terminie 10 dni od upływu terminu sporządzenia kwartalnego lub rocznego sprawozdania finansowego.
3.
Wpłaty wynikowe roczne, ustalone ostatecznie, powinny być przelewane w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.
1.
Przedsiębiorstwa dokonując wpłat z zysku do budżetu przesyłają wydziałom finansowym prezydiów właściwych rad narodowych zawiadomienia według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia.
2.
Do zawiadomienia o dokonanej wynikowej wpłacie z zysku do budżetu przedsiębiorstwa dołączają deklarację wpłat z zysku do budżetu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia.
3.
Deklaracja wpłat z zysku powinna być sporządzona w terminach przewidzianych do sporządzenia kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowych.
1.
Wysokość wynikowych wpłat z zysku zatwierdza wydział finansowy prezydium rady narodowej w terminie 10 dni od daty złożenia deklaracji.
2.
W terminie 2 dni od daty zatwierdzenia wysokości wpłaty wynikowej przedsiębiorstwa obowiązane są dokonać przelewu przypadającej różnicy.
1.
Zysk niezależny od działalności przedsiębiorstwa przedsiębiorstwo odprowadza:
1)
wstępnie - w terminie 10 dni od daty, w której powinno być sporządzone roczne sprawozdanie finansowe,
2)
ostatecznie - w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego -

na rachunek dochodów budżetowych wydziału finansowego prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa).

2.
Prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa) na wniosek wydziału finansowego może zobowiązać przedsiębiorstwo do odprowadzenia do budżetu zysku niezależnego od działalności przedsiębiorstwa według wstępnych ustaleń, na podstawie kwartalnych sprawozdań finansowych przedsiębiorstw.
Zysk nieprawidłowy przedsiębiorstwo odprowadza według zasad i terminów określonych w § 11 ust. 1:
1)
w 50% - na bankowy rachunek właściwego zjednoczenia (zarządu) lub wydziału,
2)
w 50% - na rachunek dochodów budżetowych wydziału finansowego prezydium właściwej rady narodowej w oddziale banku finansującego działalność eksploatacyjną przedsiębiorstwa.
Przedsiębiorstwa, dokonując wpłat zysku niezależnego i nieprawidłowego, przesyłają wydziałom finansowym prezydiów właściwych rad narodowych zawiadomienia według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zarządzenia.
1.
W razie nie dokonania przez przedsiębiorstwo wpłat w terminach określonych w §§ 8, 10, 11 i 12 na wniosek wydziału finansowego, bank dokona przelewu należnej kwoty wpłat do budżetu w ciężar rachunku rozliczeniowego przedsiębiorstwa.
2.
Od nie uiszczonych w terminie wpłat pobiera się odsetki za zwłokę zgodnie z przepisami zarządzenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 1961 r. w sprawie wysokości i zasad obliczania odsetek za zwłokę od zaległości budżetowych należnych od jednostek gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr 63, poz. 274).
3.
Odsetki oblicza przedsiębiorstwo i przelewa je wraz z należną wpłatą.
Prezydia wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) pokrywają straty niezależne od działalności przedsiębiorstwa na indywidualne wnioski przedsiębiorstw zaopiniowane przez wydziały finansowe prezydiów właściwych rad narodowych oraz zjednoczenia.
W razie braku środków w rezerwie budżetowej prezydia właściwych rad narodowych mogą pokryć przedsiębiorstwom pożyczki na wypłatę wynagrodzeń ze środków uzyskanych w trybie art. 39 ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. o prawie budżetowym (Dz. U. Nr 45, poz. 221).
Przedsiębiorstwa, które otrzymały pożyczką z budżetu właściwej rady narodowej na wypłatę wynagrodzeń, dokonują zwrotu otrzymanej pożyczki ze środków obrotowych, stosownie do warunków, na jakich została ona udzielona.
Przepisy zarządzenia mają zastosowanie do rozliczeń przedsiębiorstw z budżetami terenowymi od dnia 21 sierpnia 1961 r.
1.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
2.
Stawki wpłat z zysku do budżetu ustalone w załączniku nr 1 i 2 do uchwały nie mają zastosowania do rozliczeń wynikowych za rok 1961.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

ZAWIADOMIENIE

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

DEKLARACJA

wpłat z zysku do budżetu za ….. kwartał 196 … r.

grafika

ZAŁĄCZNIK  Nr 3

ZAWIADOMIENIE