§ 9. - Szczegółowe zasady i tryb rozliczeń z budżetami terenowymi państwowych przedsiębiorstw przemysłu terenowego i wykonawstwa inwestycyjnego objętych planowaniem terenowym.

Monitor Polski

M.P.1965.66.377

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 września 1968 r.
§  9.
1.
Wysokość wpłat z zysku do budżetu dokonywanych wstępnie i ostatecznie zatwierdza wydział finansowy prezydium rady narodowej w terminie 10 dni od daty złożenia deklaracji.
2.
W terminie 2 dni od daty zatwierdzenia wysokości wpłaty z zysku do budżetu dokonywanej wstępnie lub ostatecznie przedsiębiorstwo jest obowiązane dokonać przelewu przypadającej różnicy.