§ 7. - Szczegółowe zasady i tryb rozliczeń z budżetami terenowymi państwowych przedsiębiorstw przemysłu terenowego i wykonawstwa inwestycyjnego objętych planowaniem terenowym.

Monitor Polski

M.P.1965.66.377

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 września 1968 r.
§  7.
1.
Wpłaty z zysku do budżetu, dokonywane zaliczkowo, powinny być przelewane w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, za który przypada wpłata.
2.
Wpłaty z zysku do budżetu, dokonywane wstępnie, powinny być przelewane w terminie 10 dni od upływu terminu sporządzenia kwartalnego lub rocznego sprawozdania finansowego.
3.
Wpłaty z zysku do budżetu, dokonywane ostatecznie, powinny być przelewane w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.