§ 5. - Szczegółowe zasady i tryb rozliczeń z budżetami terenowymi państwowych przedsiębiorstw przemysłu terenowego i wykonawstwa inwestycyjnego objętych planowaniem terenowym.

Monitor Polski

M.P.1965.66.377

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 września 1968 r.
§  5.
1.
Przy rozliczeniach miesięcznych zaliczkową wpłatę z zysku do budżetu stanowi wpłata w wysokości 1/3 wpłaty ustalonej w poszczególnych kwartałach planu techniczno-ekonomicznego przedsiębiorstwa.
2.
Przy rozliczeniach wstępnych wpłatę z zysku do budżetu stanowi część osiągniętego zysku, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, obliczona według stawek ustalonych stosownie do zasad określonych w §§ 2 i 3.
3.
Przy rozliczeniach ostatecznych wpłatę z zysku do budżetu stanowi część zysku podlegającego rozliczeniu, wynikającego z zatwierdzonego sprawozdania finansowego, obliczona według stawek ustalonych stosownie do zasad określonych w §§ 2 i 3.
4.
Wpłaty z zysku do budżetu od przedsiębiorstw, którym prezydia właściwych rad narodowych obniżyły stawki wpłat na podstawie § 6 ust. 4 uchwały, ustala się przez zmniejszenie stawki określonej w § 6 ust. 1-3 uchwały o ustaloną w planie bądź przy rozliczeniu ostatecznym różnicę stawki, wyliczoną w sposób podany w § 2 i § 3 ust. 1.