§ 3. - Szczegółowe zasady i tryb rozliczeń z budżetami terenowymi państwowych przedsiębiorstw przemysłu terenowego i wykonawstwa inwestycyjnego objętych planowaniem terenowym.

Monitor Polski

M.P.1965.66.377

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 września 1968 r.
§  3.
1.
Przedsiębiorstwa dokonują rozliczeń z tytułu wpłat z zysku do budżetu bezpośrednio z budżetami tych rad narodowych, którym są podległe, według stawek określonych w § 6 ust. 1 lub 3 uchwały albo według tabeli stanowiącej załącznik do uchwały z uwzględnieniem przepisów § 6 ust. 4 i 5 uchwały.
2.
Podwyższenie stawek wpłat z zysku do budżetu w przedsiębiorstwach osiągających rentowność powyżej 5%, stosownie do przepisu § 6 ust. 1 i 2 uchwały, może nastąpić po zapewnieniu przedsiębiorstwu należnych mu odpisów na fundusze zakładowy i rezerwowy oraz planowanych odpisów na fundusz rozwoju.
3.
Obniżenie stawek wpłat z zysku do budżetu, o których mowa w ust. 1, zastosowane w wypadkach określonych w § 6 ust. 4 uchwały jest dokonywane przez prezydia właściwych rad narodowych przez ustalenie nowej stawki, a następnie przez ustalenie różnicy pomiędzy stawką procentową określoną w § 6 ust. 1, 2 i 3 uchwały a stawką nową. Nową stawkę ustala się jako stosunek procentowy wpłaty z zysku do budżetu do zysku podlegającego rozliczeniu, określony w planie techniczno-ekonomicznym przedsiębiorstwa lub dla rozliczenia przedsiębiorstwa na podstawie zatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego (np. stawka według tabeli wynosi 75%, nowa stawka, tj. stosunek obniżonej wpłaty z zysku do budżetu do zysku podlegającego rozliczeniu, którym jest wynik bilansowy po potrąceniu zysku niezależnego od działalności przedsiębiorstwa i zysku nieprawidłowego - wynosi 60%, różnica stawek wynosi minus 15%). Różnica stawek ustalona w planie techniczno-ekonomicznym przedsiębiorstwa obowiązuje przy rozliczeniach z tytułu wpłat z zysku do budżetu w ciągu roku.
4.
Obniżenie stawek wpłat z zysku do budżetu, zgodnie z § 6 ust. 5 uchwały, może być dokonywane przez prezydia właściwych rad narodowych, jeżeli zwiększenie środków pozostawionych do dyspozycji przedsiębiorstwa ma się przyczynić do poprawy wyników działalności przedsiębiorstwa. Obniżenie przyrostu stawki może być stosowane przy rozliczeniach z tytułu wpłat z zysku na podstawie kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowych.