§ 2. - Szczegółowe zasady i tryb rozliczeń z budżetami terenowymi państwowych przedsiębiorstw przemysłu terenowego i wykonawstwa inwestycyjnego objętych planowaniem terenowym.

Monitor Polski

M.P.1965.66.377

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 września 1968 r.
§  2.
1.
Wysokość stawek wpłat z zysku do budżetu ustala się:
1)
w przedsiębiorstwach przemysłu terenowego - zależnie od rentowności danego przedsiębiorstwa oraz od procentowego udziału nakładów osobowych w nakładach ogółem,
2)
w przedsiębiorstwach wykonawstwa inwestycyjnego - zależnie od rentowności danego przedsiębiorstwa.
2.
Za rentowność przedsiębiorstwa należy uważać stosunek wyniku bilansowego, po potrąceniu zysku niezależnego od działalności przedsiębiorstwa i zysku nieprawidłowego, do kosztu własnego sprzedaży ogółem (ust. 4).
3.
Za procentowy udział nakładów osobowych w nakładach ogółem należy uważać udział procentowy w nakładach ogółem osobowego funduszu płac pracowników przedsiębiorstwa łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne.
4.
Za koszt własny sprzedaży ogółem należy uważać koszt własny sprzedanej produkcji (podstawowej i pomocniczej), usług i materiałów z wyłączeniem w przedsiębiorstwach wykonawstwa inwestycyjnego kosztu robót wykonanych siłami obcymi (przez podwykonawców).
5. 1
Za zysk do rozliczenia należy uważać zysk bilansowy pomniejszony o zysk niezależny od działalności przedsiębiorstwa, zysk nieprawidłowy oraz o kwoty odpowiadające ulgom w podatku obrotowym stosowanym do obrotów drobnymi artykułami przemysłowymi powszechnego użytku, które dotychczas nie były produkowane.
1 § 2 ust. 5 dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 9 września 1968 r. (M.P.68.40.280) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1968 r.