Monitor Polski

M.P.1960.31.153

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 kwietnia 1960 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRÓW BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ORAZ KOMUNIKACJI
z dnia 25 marca 1960 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu oddawania inwestycji do użytku (eksploatacji) w zakresie budownictwa ogólnego.

Na podstawie § 2 uchwały nr 77 Rady Ministrów z dnia 13 marca 1957 r. w sprawie zasad oddawania inwestycji do użytku (eksploatacji) - (Monitor Polski Nr 22, poz. 156) zarządza się, co następuje:
§  1. Oddawanie inwestycji do użytku (eksploatacji) w zakresie budownictwa ogólnego w państwowych jednostkach organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Ministra Komunikacji, a wykonywanych przez przedsiębiorstwa państwowe, odbywa się na zasadach i w trybie określonych przepisami instrukcji stanowiącej załącznik do zarządzenia Ministrów Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Gospodarki Komunalnej z dnia 2 grudnia 1959 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu odbioru robót budowlano-montażowych i oddawania inwestycji do użytku (eksploatacji) w zakresie budownictwa ogólnego (Monitor Polski z 1960 r. Nr 7, poz. 32).
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.