Szczegółowe zasady i tryb nadawania "Medalu Komisji Edukacji Narodowej" oraz ustalenie jego wzoru i sposobu noszenia. - M.P.1991.18.121 - OpenLEX

Szczegółowe zasady i tryb nadawania "Medalu Komisji Edukacji Narodowej" oraz ustalenie jego wzoru i sposobu noszenia.

Monitor Polski

M.P.1991.18.121

Akt utracił moc
Wersja od: 31 maja 1991 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 9 maja 1991 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu nadawania "Medalu Komisji Edukacji Narodowej" oraz ustalenia jego wzoru i sposobu noszenia.

Na podstawie art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 3, poz. 19, Nr 25, poz. 187 i Nr 31, poz. 214, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24 i Nr 35, poz. 192 oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 197, Nr 36, poz. 206 i Nr 72, poz. 423) zarządza się, co następuje:
Medal Komisji Edukacji Narodowej, zwany dalej "Medalem", będzie nadawany za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania w zakresie nauk pedagogicznych, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, a zwłaszcza:
1)
autorom wybitnych prac pedagogicznych, wyróżniających się podręczników, skryptów i pomocy naukowych,
2)
nauczycielom, nauczycielom akademickim, bibliotekarzom, instruktorom praktycznej nauki zawodu, innym pracownikom szkół, innych placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczo-wychowawczych, szkół wyższych - za co najmniej 5-letnią wzorową działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz w zakresie rozwoju czytelnictwa, w szczególności wśród młodzieży szkolnej, a także wyróżniającym się organizatorom procesu dydaktycznego i pracy szkół oraz szkół wyższych,
3)
autorom utworów literackich, popularnonaukowych, dzieł scenicznych, muzycznych, plastycznych, filmowych, widowisk telewizyjnych i audycji radiowych, które wywierają szczególnie wartościowy wpływ wychowawczy na dzieci i młodzież,
4)
działaczom społecznym, fundatorom oraz innym osobom, których działalność wydatnie przyczynia się do rozwoju oświaty i wychowania oraz szkolnictwa wyższego,
5)
wyróżniającym się pracownikom nadzoru i doradztwa pedagogicznego.
Medal nadaje Minister Edukacji Narodowej z własnej inicjatywy albo na wniosek:
1)
właściwego terenowo organu rządowej administracji ogólnej (wojewody, kierownika urzędu rejonowego), specjalnej, a także organu samorządu terytorialnego,
2)
ministra (kierownika urzędu centralnego), rektorów szkół wyższych, instytucji, organizacji społecznych lub stowarzyszeń, prowadzących statutową działalność oświatowo-wychowawczą i kształcenie artystyczne, a także związków zawodowych.
1.
Wniosek o nadanie Medalu powinien zawierać:
1)
dane osobowe oraz dane o przebiegu pracy zawodowej osoby przedstawionej do wyróżnienia,
2)
opis zasług uzasadniających nadanie Medalu,
3)
opinię zakładu pracy, w którym pracuje osoba przedstawiona do wyróżnienia,
4)
dane o posiadanych orderach, odznaczeniach i wyróżnieniach.
2.
Wniosek o nadanie Medalu powinien być zgłoszony nie później niż do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego.
1.
Medal Komisji Edukacji Narodowej posiada kształt krążka o średnicy 36 mm i wykonany jest z metalu koloru jasnobrązowego. Licowa strona Medalu składa się z wizerunku otwartej księgi przełożonej gałązką laurową oraz napisu w otoku "Medal Komisji Edukacji Narodowej"; na odwrotnej stronie Medalu jest umieszczony napis "Rzeczpospolita Polska", w dolnej i górnej części napisu znajdują się liście laurowe. Medal jest zawieszony na czerwonej wstążce o szerokości 35 mm z trzema białymi paskami - dwoma po zewnętrznej stronie wstążki o szerokości 5 mm i środkowym o szerokości 2 mm.
2.
Wzór Medalu zawiera załącznik nr 1 do zarządzenia.
3.
Wzór legitymacji upoważniającej do noszenia Medalu zawiera załącznik nr 2 do zarządzenia.
Medal wręcza Minister Edukacji Narodowej lub upoważniona przez niego osoba.
1.
Medal nosi się na lewej stronie piersi, bezpośrednio po orderach i odznaczeniach państwowych.
2.
Medal nosi się podczas uroczystych akademii organizowanych z okazji świąt państwowych i Dnia Edukacji Narodowej oraz w innych okolicznościach, według uznania wyróżnionego.
3.
Zamiast Medalu można nosić jego miniaturę lub baretkę.
1.
Utrata Medalu następuje wskutek prawomocnego skazania na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych.
2.
Minister Edukacji Narodowej może osobę wyróżnioną pozbawić Medalu w razie stwierdzenia, że nadanie Medalu nastąpiło na podstawie sfałszowanych dokumentów lub gdy osoba ta stała się niegodna Medalu.
W związku z art. 80 ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o zmianie upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (Dz. U. Nr 35, poz. 192) traci moc zarządzenie nr 29 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1982 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu nadawania "Medalu Komisji Edukacji Narodowej" (Monitor Polski Nr 32, poz. 278).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR "MEDALU KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ"

(pominięty)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR LEGITYMACJI MEDALU KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

(pominięty)