Monitor Polski

M.P.1987.10.91

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 kwietnia 1987 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MATERIAŁOWEJ I PALIWOWEJ
z dnia 28 lutego 1987 r.
w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji stacji uzdatniania wody.

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o gospodarce energetycznej (Dz. U. Nr 21, poz. 96) oraz w związku z § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1985 r. w sprawie określenia kompetencji niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej zastrzeżonych w przepisach szczególnych dla organów zniesionych (Dz. U. Nr 63, poz. 334) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Zarządzenie określa szczegółowe zasady eksploatacji stacji uzdatniania wody w jednostkach gospodarki uspołecznionej i nie uspołecznionej.
2. Szczegółowych zasad eksploatacji nie stosuje się do stacji uzdatniania wody pitnej oraz wody do celów sanitarnych.
3. Eksploatację stacji uzdatniania wody należy prowadzić zgodnie z przepisami zarządzenia oraz ogólnymi zasadami eksploatacji, określonymi w zarządzeniu Ministrów Górnictwa i Energetyki oraz Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia 18 lipca 1986 r. w sprawie ogólnych zasad eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych (Monitor Polski Nr 25, poz. 174).
§  2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o stacjach uzdatniania wody, rozumie się przez to:
1) stacje uzdatniania wody do zasilania układów chłodzenia kondensatorów turbin i innych urządzeń energetycznych,
2) stacje uzdatniania wody do zasilania kotłów wodnych oraz urządzeń i sieci ciepłowniczych,
3) stacje uzdatniania wody dodatkowej do zasilania kotłów parowych i obiegów wodno-parowych.
§  3.
1. Przed przyjęciem do eksploatacji stacji uzdatniania wody nowych, przebudowanych lub po remoncie należy sprawdzić, czy jakość produkowanej wody jest zgodna z dokumentacją i spełnia wymagania obowiązujących norm.
2. Ruchowi próbnemu powinny być poddane wszystkie stacje uzdatniania wody.
3. Warunki ruchu próbnego powinny być uzgodnione między użytkownikiem (zakładem), producentem urządzeń i wykonawcą stacji, z tym że czas ruchu próbnego nie może być krótszy niż 72 godziny. Ruch próbny powinien być prowadzony przy maksymalnej projektowanej wydajności stacji i wymaganej jakości wody uzdatnionej.
§  4. Przyjęcie do eksploatacji stacji uzdatniania wody powinno nastąpić przed:
1) uruchomieniem urządzeń wymagających chłodzenia wodą uzdatnioną,
2) rozpoczęciem napełniania sieci ciepłowniczej,
3) rozpoczęciem chemicznego oczyszczania nowych kotłów wodnych lub parowych.
§  5. Stacje uzdatniania wody nie mogą być przyjęte do eksploatacji bez sprawnej instalacji do unieszkodliwiania ścieków, powstających przy produkcji wody uzdatnionej
§  6.
1. Programy pracy stacji uzdatniania wody powinny zawierać w szczególności:
1) bilans rocznego zapotrzebowania zakładu na wodę uzdatnioną, z podziałem na kwartały,
2) zasady gospodarki wodą zużytą i ściekami,
3) prognozę średniodobowej wydajności stacji uzdatniania wody, w zależności od wielkości produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz ewentualnych zmian jakości wody surowej, przeznaczonej do uzdatniania,
4) wskaźniki zużycia chemikaliów wraz z prognozą zmian wynikających ze stopnia zużycia jonitów oraz ewentualnych zmian jakości wody surowej,
5) bilans energetyczny i cieplny stacji.
2. Program pracy stacji uzdatniania wody należy aktualizować raz w roku.
§  7.
1. Stacje uzdatniania wody powinny być w stałej gotowości do produkowania wody o wymaganych własnościach i w ilościach wystarczających na pokrycie strat eksploatacyjnych w obiegach i strat występujących podczas rozruchów urządzeń energetycznych oraz do utrzymania odpowiednich zapasów.
2. Straty w obiegach wodno-parowych powstałe w wyniku odmulania oraz ubytków wskutek nieszczelności nie powinny przekraczać:
1) w obiegach wodno-parowych z kotłami o ciśnieniu powyżej 4 MPa - 3% wydajności wszystkich kotłów, z tym że ilość tę należy powiększyć o straty skroplin nie zwróconych przez obcych odbiorców pary, o straty pary na odgazowanie wody do sieci cieplnej, o straty pary do zdmuchiwaczy kotłowych i do ogrzewania oleju opałowego oraz o ilości pary na potrzeby stacji oczyszczania kondensatu,
2) w obiegach wodno-parowych z kotłami o ciśnieniu poniżej 4 MPa - strat ustalonych w drodze pomiaru podczas ruchu próbnego.
3. Straty w obiegu ciepłowniczym nie powinny przekraczać 2% godzinowego rzeczywistego natężenia przepływu wody sieciowej.
4. Zapasy wody uzdatnionej do zasilania obiegów ciepłowniczych i wodno-parowych powinny być nie mniejsze od 6-godzinnej wydajności stacji.
§  8.
1. W każdej stacji uzdatniania wody należy prowadzić dokumentację ruchową, określającą pracę stacji pod względem ilościowym i jakościowym, w szczególności zawierającą bilanse wody i chemikaliów oraz ocenę jakości uzdatniania wody i stanu technicznego urządzeń.
2. Jakość wody należy kontrolować po każdym stadium obróbki. Zakres i metodyka wykonywanych analiz chemicznych powinny być zgodne z wymaganiami norm.
3. Dokumentacja ruchowa powinna zawierać:
1) dobowe raporty ruchowe,
2) dziennik operacyjny,
3) książkę instalacji,
4) książkę usterek.
4. Zaleca się prowadzenie zapisów o zdarzeniach ruchowych co najmniej raz na zmianę.
§  9.
1. Do uzdatniania wody należy stosować chemikalia odpowiadające wymaganiom norm. Chemikalia powinny być dostarczone z atestami dostawców. W szczególności:
1) w stacjach uzdatniania wody do obiegów wodno-parowych należy stosować ług sodowy oraz kwas solny i siarkowy (kontaktowy) gatunku I,
2) jakość jonitów z importu powinna być gwarantowana przez dostawcę, przy czym nie dopuszcza się transportowania i przechowywania jonitów w temperaturze poniżej +50C oraz ich przechowywania i eksploatowania w temperaturach wyższych niż dopuszczone przez dostawcę,
3) podczas eksploatacji jonitów należy oznaczać ich zdolność wymienną nie rzadziej niż co 2 lata.
2. Zapas chemikaliów do uzdatniania wody powinien być równy co najmniej jednomiesięcznemu zapotrzebowaniu przy maksymalnej projektowanej wydajności stacji. Zaleca się, aby zapasy kwasu solnego i roztworu wodorotlenku sodowego mogły pokryć zapotrzebowanie równe dwumiesięcznemu zużyciu, przy maksymalnej wydajności stacji.
3. Zaleca się utrzymywanie rezerwy wodorotlenku sodowego w postaci płatków, lasek i granulek, wystarczającej na pokrycie 6-dniowego zapotrzebowania.
4. Zapas jonitów i materiałów filtracyjnych nie powinien przekraczać w zasadzie jednorocznego zapotrzebowania na uzupełnienie ilości złoża. Straty jonitów podczas rocznej eksploatacji nie mogą być wyższe niż 5% ilości znajdującej się w wymiennikach.
§  10.
1. Przy dokonywaniu oceny stanu technicznego urządzeń stacji uzdatniania wody należy uwzględniać w szczególności:
1) wyniki analiz zapisów zawartych w dokumentacji ruchowej,
2) wyniki badań i zaleceń zawartych w protokołach pokontrolnych,
3) wyniki oględzin i pomiarów stanu chemoodpornych zabezpieczeń urządzeń, zbiorników, kanałów, rurociągów, armatury i pomp,
4) wyniki oględzin zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni urządzeń i zbiorników nie zabezpieczonych chemoodpornie,
5) stopień zużycia jonitów i mas filtracyjnych.
2. Oceny stanu technicznego poszczególnych urządzeń stacji należy dokonywać raz w roku, a zbiorników magazynowych kwasu solnego i siarkowego - co 6 miesięcy.
3. W stacjach uzdatniania wody do obiegów wodno-parowych z kotłami parowymi o ciśnieniu powyżej 8 MPa zaleca się przeprowadzanie raz na 2 lata prób i pomiarów pod kierunkiem wyspecjalizowanej jednostki pomiarowo-badawczej.
§  11. Planowane remonty urządzeń należy skoordynować z remontami innych urządzeń zasilanych przez stacje uzdatniania wody.
§  12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.