§ 9. - Szczegółowe zasady eksploatacji elektrycznych urządzeń napędowych.

Monitor Polski

M.P.1987.8.69

Akt utracił moc
Wersja od: 26 marca 1987 r.
§  9.
1.
W razie pracy urządzeń napędowych w warunkach trudniejszych, odbiegających od znamionowych, dopuszczalne warunki pracy należy ustalić na podstawie wytycznych zawartych w dokumentacji fabrycznej, a w odniesieniu do urządzeń produkcji krajowej - na podstawie pomiarów eksploatacyjnych uzgodnionych z wytwórcą.
2.
Odchylenia napięcia zasilania urządzeń napędowych nie mogą:
1)
przekraczać wartości ustalonych w dokumentacji fabrycznej dla urządzeń I grupy,
2)
być większe niż +_ 5% napięcia znamionowego sieci zasilającej dla urządzeń II, III i IV grupy.
3.
Dopuszcza się ruch urządzeń II, III i IV grupy przy odchyleniach napięcia zasilania większych niż - 5%, jeżeli urządzenia te są dostosowane do takich odchyleń napięcia lub są eksploatowane w warunkach nie powodujących przekroczenia prądów znamionowych oraz zapewniających prawidłowy rozruch.