§ 15. - Szczegółowe zasady eksploatacji elektrycznych urządzeń napędowych.

Monitor Polski

M.P.1987.8.69

Akt utracił moc
Wersja od: 26 marca 1987 r.
§  15.
1.
Terminy i sposób przeprowadzenia oględzin należy ustalić w instrukcji eksploatacji, z uwzględnieniem zaleceń wytwórcy, przepisów dozoru technicznego dla urządzeń dźwignicowych i warunków pracy urządzeń. Oględziny należy przeprowadzać w czasie ruchu i w czasie postoju urządzeń.
2.
Przy przeprowadzaniu oględzin w czasie ruchu urządzenia należy dokonać oceny stanu urządzenia i sprawdzić w szczególności:
1)
wskazania aparatury kontrolno-pomiarowej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na obciążenie i wartość współczynnika mocy,
2)
warunki chłodzenia elementów energoelektronicznych,
3)
ustawienia zabezpieczeń,
4)
stopień nagrzewania obudowy i łożysk,
5)
stan osłon części wirujących,
6)
stan przewodów ochronnych i ich podłączenia,
7)
pracę szczotek,
8)
poziom drgań,
9)
działanie układów chłodzenia.
3.
Oględziny w czasie ruchu urządzeń I grupy należy przeprowadzać nie rzadziej niż raz na zmianę.
4.
Przy przeprowadzaniu oględzin w czasie postoju urządzenia należy usunąć nieprawidłowości stwierdzone w czasie ruchu oraz wykonać odpowiednie czynności konserwacyjne, w szczególności ze zwróceniem uwagi na stan:
1)
czystości urządzeń,
2)
układu zasilającego,
3)
urządzeń rozruchowych i regulacyjnych,
4)
urządzeń zabezpieczających,
5)
układów sterowania i sygnalizacji oraz urządzeń pomiarowych,
6)
urządzeń energoelektrycznych,
7)
pierścieni ślizgowych i komutatorów,
8)
szczotek i szczotkotrzymaczy,
9)
połączeń elementów urządzenia.
5.
Wyniki oględzin przeprowadzonych w czasie postoju urządzeń I i II grupy należy odnotować w dokumentacji eksploatacyjnej.