§ 3. - Szczegółowe zasady eksploatacji elektrycznych spawarek i zgrzewarek.

Monitor Polski

M.P.1987.8.70

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 marca 1987 r.
§  3.
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o urządzeniach spawalniczych bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć elektryczne spawarki i zgrzewarki wraz z układami wymienionymi w § 1 ust. 1.