§ 17. - Szczegółowe zasady eksploatacji elektrycznych spawarek i zgrzewarek.

Monitor Polski

M.P.1987.8.70

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 marca 1987 r.
§  17.
1.
Terminy i sposób przeprowadzania oględzin należy ustalić w instrukcji eksploatacji, z uwzględnieniem zaleceń dokumentacji fabrycznej oraz warunków pracy urządzeń spawalniczych.
2.
Oględziny należy przeprowadzić w czasie ruchu i w czasie postoju urządzeń, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
3.
Przy przeprowadzaniu oględzin w czasie ruchu urządzenia spawalniczego należy sprawdzić w szczególności stan:
1)
zabezpieczeń, regulatorów i łączników,
2)
połączeń mechanicznych i elektrycznych,
3)
ochrony przeciwporażeniowej i zabezpieczenia przeciwpożarowego,
4)
przewodów spawalniczych,
5)
działania i wskazań przyrządów pomiarowych oraz działania urządzeń sterowania i sygnalizacji,
6)
nagrzania obudowy i łożysk oraz poziom hałasu i drgań,
7)
układów chłodzenia i sprężonego powietrza,
8)
pomieszczeń, w których pracują urządzenia spawalnicze,
9)
czystości urządzeń spawalniczych.
4.
W razie stwierdzenia w czasie oględzin nieprawidłowości, należy wykonać zabiegi konserwacyjne lub przekazać urządzenia spawalnicze do remontu.