Szczegółowe wytyczne w sprawie metod obliczania wysokości udziałów użytkowników w kosztach realizacji inwestycji komunalnych oraz metody ustalania opłat jednorazowych.

Monitor Polski

M.P.1959.66.340

Akt utracił moc
Wersja od: 15 stycznia 1963 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI KOMUNALNEJ
z dnia 21 lipca 1959 r.
o szczegółowych wytycznych w sprawie metod obliczania wysokości udziałów użytkowników w kosztach realizacji inwestycji komunalnych oraz metod ustalania opłat jednorazowych.

Na podstawie § 6 uchwały nr 494 Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1958 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy ustalaniu opłat z tytułu uczestniczenia państwowych jednostek gospodarczych w kosztach inwestycji urządzeń komunalnych (Monitor Polski z 1959 r. Nr 2, poz. 5) zarządza się, co następuje:
1.
Dla obliczenia wysokości udziałów większych odbiorców usług komunalnych w kosztach realizacji inwestycji komunalnych należy opracować tabelę zapotrzebowań na usługi komunalne i podziału kosztów inwestycji według wzoru stanowiącego załącznik do zarządzenia.
2.
Opłaty jednorazowe mniejszych odbiorców usług komunalnych z tytułu inwestycji w zakresie urządzeń ciepłowniczych komunikacyjnych, ulic i dróg oraz urządzeń wspólnych na terenach dzielnic składowo-magazynowych oblicza się w sposób podany w ust. 1. Opłaty jednorazowe mniejszych odbiorców usług komunalnych z tytułu inwestycji w zakresie wodociągów, kanalizacji, oczyszczania ścieków i gazownictwa określa się w sposób podany w § 5.
W kosztach przebudowy, rozbudowy lub budowy urządzeń komunikacyjnych obok kosztów budowy trasy należy uwzględnić również koszty zakupu taboru przewidywanego do obsługi danej trasy oraz proporcjonalną część kosztów z tytułu dodatkowego zaplecza i urządzeń zasilających. Nie dotyczy to kosztów budowy budynków mieszkalnych dla pracowników przedsiębiorstw komunikacyjnych.
Tabelę wymienioną w § 1 opracowuje biuro projektów przy sporządzaniu projektu wstępnego, a w przypadku dokumentacji jednostadiowej - projektu techniczno-roboczego. Jeżeli dokumentacja projektowo-kosztorysowa została opracowana przed wejściem w życie zarządzenia, wysokość udziału lub opłat w kosztach inwestycji komunalnych, obciążających jednostki planu centralnego zgodnie z przepisami uchwały nr 72a Rady Ministrów z dnia 15 marca 1958 r. w sprawie udziału państwowych jednostek gospodarczych objętych planem centralnym w kosztach inwestycji urządzeń komunalnych (Monitor Polski Nr 32, poz. 182) oblicza inwestor według tabeli i w sposób wymieniony w § 1.
Ogólny koszt inwestycji, określony zbiorczym zestawieniem kosztów budowy, a przy dokumentacji jednostadiowej - kosztorysem, jest podstawą do ustalania wysokości udziału i opłat odbiorców usług komunalnych wymienionych w § 1 ust. 1 i ust. 2 zdanie 1 - w kosztach inwestycji proporcjonalnie do wzrostu zapotrzebowania, ujętego w tabeli.
1.
Wysokość jednorazowych opłat, określonych w § 5 ust. 3 pkt 1-3 uchwały nr 494 Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1958 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy ustalaniu opłat z tytułu uczestniczenia państwowych jednostek gospodarczych w kosztach inwestycji urządzeń komunalnych (Monitor Polski z 1959 r. Nr 2, poz. 5) należy obliczać na podstawie średnich kosztów realizacji danego typu inwestycji komunalnej w poszczególnych grupach miejscowości, biorąc pod uwagę:
a)
w zakresie wodociągów - przeciętne warunki uzdatniania, magazynowania i rozprowadzania wody odrębnie dla wodociągów o ujęciach wgłębnych i odrębnie dla wodociągów o ujęciach powierzchniowych,
b)
w zakresie kanalizacji i oczyszczalni ścieków - przeciętne warunki uwzględniające średnicę, głębokość posadowienia kanałów i stopień nawodnienia gruntu ze zróżnicowaniem zależnym od stopnia oczyszczania ścieków,
c)
w zakresie gazownictwa - przeciętne warunki rozprowadzania gazu przy zróżnicowaniu na gazownie miejskie i rozdzielnie gazu.
2.
Wysokość jednorazowych opłat, wymienionych w ust. 1, dla najniższych grup zapotrzebowania ustala się odrębnie dla następujących podgrup:
1)
w zakresie wodociągów:
a)
do 15 m3 na dobę (średnia wielkość 7,5 m3 na dobę),
b)
od 16 do 30 m3 na dobę (średnia wielkość 22,5 m3 na dobę),
c)
od 31 do 50 m3 na dobę (średnia wielkość 40,0 m3 na dobę),
d)
od 51 do 75 m3 na dobę (średnia wielkość 62,5 m3 na dobę),
e)
od 76 do 100 m3 na dobę (średnia wielkość 87,5 m3 na dobę),
2)
w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków:
a)
do 15 m3 na dobę (średnia wielkość 7,5 m3 na dobę),
b)
od 16 do 30 m3 na dobę (średnia wielkość 22,5 m3 na dobę),
c)
od 31 do 50 m3 na dobę (średnia wielkość 40,0 m3 na dobę),
d)
od 51 do 75 m3 na dobę (średnia wielkość 62,5 m3 na dobę),
e)
od 76 do 100 m3 na dobę (średnia wielkość 87,5 m3 na dobę),
3)
w zakresie gazownictwa:
a)
do 25 m3 na dobę (średnia wielkość 12,5 m3 na dobę),
b)
od 26 do 50 m3 na dobę (średnia wielkość 37,5 m3 na dobę),
c)
od 51 do 75 m3 na dobę (średnia wielkość 62,5 m3 na dobę),
d)
od 76 do 100 m3 na dobę (średnia wielkość 87,5 m3 na dobę).
3.
Wysokość opłat dla poszczególnych grup zapotrzebowania, jak również dla podgrup zapotrzebowania określonych w ust. 2, ustala się, biorąc za podstawę średnią wielkość w danej grupie lub podgrupie.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

WZORCOWY UKŁAD TABELI ZAPOTRZEBOWAŃ NA USŁUGI KOMUNALNE ORAZ PODZIAŁU KOSZTÓW INWESTYCJI

Lp.Wyszczególnienie (odbiorcy usług)Świadczenia w roku ....1)Zapotrzebowanie w roku ....2)Wzrost zapotrzebowania (rubryka 3-4)% udział odbiorców usług we wzroście zapotrzebowaniaZapotrzebowanie na koniec okresu perspektywicznegoPodział nakładów inwestycyjnych3) (w tys. zł)Podział nakładów na poszczególne lata etapu realizacyjnego zgodnie z harmonogramem robót inwestycyjnych (w tys. zł)
r. ...r. ....r. ....itd. ...
123456789101112
1Jednostki gospodarcze planu centralnego ogółemx
w tym:
a) imiennie więksi odbiorcy usług
b) mniejsi odbiorcy usług (w zakresie urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, oczyszczania ścieków, gazowniczych)xxxx
c) imiennie mniejsi odbiorcy usług (w zakresie urządzeń komunikacyjnych, ciepłowniczych, ulic i dróg)xxx
2Zakłady produkcyjne spółdzielczości (imiennie)xxxxx
3Ludność (gospodarstwa domowe)xxxxx
4Pozostałe jednostki (cele)xxxxx
Ogółem100%
1) Chodzi o rok poprzedzający rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej bądź rok 1958 - dla dokumentacji istniejącej.

2) Chodzi o rok, w którym przewidziane jest zakończenie etapu realizacyjnego inwestycji (objętego zbiorczym zestawieniem kosztów budowy bądź kosztorysem przy dokumentacji jednostadiowej).

3) Zgodny ze zbiorczym zestawieniem kosztów budowy lub kosztorysem (przy dokumentacji jednostadiowej) ogólny koszt inwestycji należy rozbić według klucza procentowego podanego w rubryce 6.

Uwagi: 1. W odniesieniu do urządzeń komunikacyjnych, ulic i dróg rubryki 3 i 5 są zbędne. Procentowy udział odbiorców oblicza się w tym wypadku w stosunku do wielkości zawartych w rubryce 4.

2. W odniesieniu do urządzeń wspólnych na terenach dzielnic składowo-magazynowych należy stosować podobną metodę uwzględniając zasady podane w § 3 uchwały nr 494 Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1958 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy ustalaniu opłat z tytułu uczestniczenia państwowych jednostek gospodarczych w kosztach inwestycji urządzeń komunalnych (Monitor Polski z 1959 r. Nr 2, poz. 5).

3. Jednostki miary stosować zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 3 uchwały nr 494 Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1958 r.

1 § 5 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 16 października 1962 r. (M.P.63.4.18) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 stycznia 1963 r.