Szczegółowe planowanie pokrycia finansowego w zakresie inwestycji limitowych na rok 1957. - M.P.1956.105.1220 - OpenLEX

Szczegółowe planowanie pokrycia finansowego w zakresie inwestycji limitowych na rok 1957.

Monitor Polski

M.P.1956.105.1220

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 grudnia 1956 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 18 grudnia 1956 r.
w sprawie szczegółowego planowania pokrycia finansowego w zakresie inwestycji limitowych na rok 1957.

Na podstawie art. 7 ust. 2 dekretu z dnia 17 grudnia 1952 r. o uchwalaniu i wykonywaniu budżetu Państwa (Dz. U. z 1952 r. Nr 50, poz. 334 oraz z 1954 r. Nr 25, poz. 94 i Nr 56, poz. 278) zarządza się, co następuje:
W zakresie szczegółowego planowania pokrycia finansowego inwestycji limitowych na rok 1957 obowiązują odpowiednio zasady wprowadzone zarządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 lutego 1956 r. w sprawie szczegółowego planowania pokrycia finansowego w zakresie inwestycji limitowych na rok 1956 (Monitor Polski Nr 18, poz. 253), zwanego dalej "zarządzeniem", z następującymi zmianami i uzupełnieniami:
1)
Jednostkowe plany sfinansowania inwestycji zatwierdzane są przez kierowników jednostek będących inwestorami bezpośrednimi na podstawie wytycznych otrzymanych od organów bezpośrednio nadrzędnych (§ 15 ust. 1 i ust. 3 zarządzenia). Organy te składają ponadto wytyczne w bankach finansujących inwestycje (w centrali lub w oddziale właściwym dla dysponenta dającego wytyczne) w dwóch egzemplarzach. Wytyczne dla wszystkich podległych inwestorów składane są równocześnie. Wytyczne należy sporządzać według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.
2)
Wytyczne w zakresie kredytu budżetowego stanowią jednocześnie dyspozycję przekazania kredytu budżetowego i podstawę do zaksięgowania tego kredytu.
3)
Wytyczne sporządzane są na podstawie uzasadnień przewidzianych w zarządzeniu. Jeżeli jednostka nadrzędna posiada aktualne dane wymagane w uzasadnieniach, może ona zwolnić podległych inwestorów od sporządzania uzasadnień (§ 9 zarządzenia).
4)
Prezydia rad narodowych mogą zobowiązać swoje wydziały (komórki równorzędne) do sporządzenia dla wydziałów finansowych, na podstawie uzasadnień otrzymanych od inwestorów bezpośrednich, zbiorczych uzasadnień dla każdego rozdziału budżetowego (§ 9 zarządzenia).
5)
Inwestor bezpośredni bez względu na ilość posiadanych tytułów inwestycyjnych sporządza jeden jednostkowy plan sfinansowania inwestycji dla działalności inwestycyjnej finansowanej przez jeden oddział banku (§ 3 ust. 4 zarządzenia).
6)
Plany sfinansowania inwestycji wraz z załącznikami inwestor bezpośredni przesyła w 1 egzemplarzu jednostce nadrzędnej, a w 2 egzemplarzach bankowi finansującemu inwestycje (§ 11 ust. 1 zarządzenia).
7)
Do uzasadnień i planów sfinansowania inwestycji, oprócz załączników przewidzianych w zarządzeniu, zainteresowani inwestorzy załączają plan nakładów na maszyny, urządzenia, narzędzia i inwentarz dla celów inwestycyjnych, sporządzony według wzoru MU-2 stanowiącego załącznik do instrukcji Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie opracowania projektu Narodowego Planu Gospodarczego na rok 1957 w zakresie inwestycji. O ile poza zmniejszeniem stanu zapasu maszyn i urządzeń w wyniku montażu przewiduje się również upłynnienie części zapasów posiadanych w dniu 1 stycznia 1957 r., należy wprowadzić do wzoru MU-2 dodatkową pozycję "IV - upłynnienie". Jednostki nadzoru inwestycyjnego, wykonujące we własnym zakresie roboty budowlano-montażowe lub produkcję pomocniczą dla celów inwestycyjnych, jak również inwestorzy posiadający samodzielne oddziały wykonawstwa inwestycyjnego załączają do uzasadnień zestawienie normatywów i normowanych środków obrotowych, sporządzone według zasad obowiązujących przy opracowywaniu planów finansowych.
8)
Zobowiązania budowy na początek roku planuje się według przewidywanego ich stanu. W razie opracowywania planu po sporządzeniu bilansu za rok 1956 zobowiązania budowy na początek roku należy przyjąć według bilansu zamknięcia, z wyłączeniem zobowiązań dotyczących inwestycji pozaplanowych, a z dodaniem sum przypadających ze środków inwestycyjnych na rzecz działalności eksploatacyjnej inwestora (§ 4 ust. 4 zarządzenia).
9)
W "innych środkach" nie planuje się oszczędności na robotach przewidzianych do wykonania systemem gospodarczym (§ 4 ust. 6 pkt 2 zarządzenia).
10)
Dla centralnych zarządów (jednostek równorzędnych) oraz dla wydziałów (komórek równorzędnych) prezydiów wojewódzkich rad narodowych banki finansujące inwestycje otwierać mogą, w porozumieniu z zainteresowanymi jednostkami, jeden rachunek scentralizowanych środków własnych bez względu na ilość pionów bilansowych (§ 6 ust. 6 zarządzenia),
11)
Amortyzacją gospodarstw pomocniczych objętych zbiorczymi bilansami dochodów i wydatków centralnych zarządów (jednostek równorzędnych) należy traktować na równi z amortyzacją przedsiębiorstw (§ 7 zarządzenia).
12)
Uchyla się obowiązek sporządzania przez dysponenta głównego skorygowanego zbiorczego planu sfinansowania inwestycji na podstawie planów zamiennych dysponentów drugiego stopnia (§ 17 ust. 5 zarządzenia). Dysponenci drugiego stopnia składają zamienne zbiorcze plany sfinansowania inwestycji dysponentowi głównemu i bankowi finansującemu inwestycje w jednym egzemplarzu (§ 17 ust. 3 zarządzenia).
13)
Prezydia wojewódzkich rad narodowych ustalają limity kredytów budżetowych na inwestycje dla prezydiów powiatowych rad narodowych i prezydiów rad narodowych, miast stanowiących powiaty, a prezydia powiatowych rad narodowych - dla miast nie stanowiących powiatów w jednej kwocie dla całości odnośnych budżetów bez podziału na części budżetowe {§ 19 ust. 2 zarządzenia). Uchyla się obowiązek przesyłania do wiadomości oddziałom banków finansujących inwestycje podziału limitów dokonanego przez prezydia rad narodowych na rzecz prezydiów rad narodowych niższego szczebla (§ 19 ust. 3 zarządzenia).
14)
Jednostkowe plany sfinansowania inwestycji powinny być złożone w bankach finansujących inwestycje w terminie 45 dni od daty przekazania przez Ministerstwo Finansów zbiorczych planów sfinansowania inwestycji bądź limitów wydatków budżetowych na inwestycje (§ 23 ust. 1 zarządzenia).
15)
Po dniu 1 stycznia 1957 r. do terminu określonego w pkt 14 banki finansować będą inwestycje w ramach zakumulowanych przez inwestorów środków własnych oraz antycypacyjnie na poczet przyszłych limitów środków budżetowych i dotacji ze środków scentralizowanych.
16)
Opóźnienie zatwierdzenia rocznych planów sfinansowania inwestycji nie zwalnia organów finansowych od obowiązku dokonywania przelewów środków budżetowych na rachunki banków finansujących inwestycje (zarządzenie Ministra Finansów z dnia 11 czerwca 1955 r. w sprawie zasad i trybu przelewania oraz rozliczania środków budżetowych na finansowanie inwestycji limitowych - Monitor Polski Nr 56, poz. 615).
17)
W załącznikach do zarządzenia wprowadza się następuje zmiany:
a)
planując na formularzu "Obliczenia zmian w środkach obrotowych budowy na rok ....." (załącznik nr 2 do zarządzenia) zaliczki dla samodzielnych oddziałów wykonawstwa inwestycyjnego i działających na pełnym wewnętrznym rozrachunku gospodarczym zakładów pomocniczych jednostek nadzoru inwestycyjnego przyjmuje się na początek roku stan faktyczny zaliczek udzielonych tym jednostkom, a na koniec roku - zaliczkę w wysokości odpowiadającej planowanemu na koniec roku stanowi środków obrotowych (normatywnych i ponadnormatywnych), po potrąceniu pasywów stałych (pkt 5 objaśnienia do załącznika nr 2);
b)
w załączniku nr 4 w poz. 6 skreśla się podane w nawiasie wyrazy "wymienić kolejno imiennie", a w poz. 7 dodaje się wyrazy "lub na rachunek środków scentralizowanych jednostki nadrzędnej".
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

..........

..........

..........

(jednostka wydająca wytyczne)

Budżet ..........

Część ..........

Dział ..........

Rozdział ..........

Oddział banku finansującego inwestycje ..........

WYTYCZNE

dla ..........

(nazwa i adres inwestora bezpośredniego)

do planu sfinansowania inwestycji na rok 1957.

1.
Przydzielony limit inwestycyjny zł ..........
2.
Przydział kredytu budżetowego zł ..........
3.
Przydział dotacji z rachunku środków scentralizowanych zł ..........
4.
Nadwyżka środków własnych do odprowadzenia na rachunek środków scentralizowanych (na dochód budżetu) zł ..........

.........., dnia .......... 195.. r.

(miejscowość)

..........

(podpis)