Monitor Polski

M.P.1987.32.245

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 listopada 1987 r.

UCHWAŁA
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 23 października 1987 r.
w sprawie szczegółowego określenia przedmiotu referendum.

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w związku z postanowieniami uchwały Sejmu z dnia 10 października 1987 r. w sprawie referendum ogólnokrajowego (Monitor Polski Nr 30, poz. 232) określa następujące pytania, które stanowić będą treść referendum ustalonego na dzień 29 listopada 1987 r.:
1) Czy jesteś za pełną realizacją przedstawionego Sejmowi programu radykalnego uzdrowienia gospodarki zmierzającego do wyraźnej poprawy warunków życia społeczeństwa, wiedząc, że wymaga to przejścia przez trudny dwu–trzyletni okres szybkich zmian?
2) Czy opowiadasz się za polskim modelem głębokiej demokratyzacji życia politycznego, której celem jest umocnienie samorządności, rozszerzenie praw obywateli i zwiększenie ich uczestnictwa w rządzeniu krajem?