Monitor Polski

M.P.2008.5.67

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 stycznia 2008 r.

KOMUNIKAT
PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI
z dnia 16 stycznia 2008 r.
w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w IV kwartale 2007 r.

Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 276) informuję, co następuje:
Wyniki pomiarów uzyskane ze stacji i placówek wykonujących pomiary skażeń promieniotwórczych kształtowały się następująco:

moc dawki - 43-184 nSv/h (nanosiwertów na godzinę)

(średnio 81 nSv/h)

Cs-137 w powietrzu - 0,1-8,4 µBq/m3 (mikrobekereli na m3)

(średnio 1,3 µBq/m3)

Cs-137 w mleku - 0,3-1,3 Bq/dm3 (bekerela na dm3)

(średnio 0,6 Bq/dm3)

Zawartość izotopu Cs-137 w powietrzu i w mleku stanowi podstawowy wskaźnik reprezentujący skażenie promieniotwórcze materiałów środowiskowych oraz artykułów spożywczych sztucznymi izotopami promieniotwórczymi.

Dane te wskazują, że narażenie osób z ogółu ludności kraju powodowane obecnymi w środowisku i w żywności sztucznymi izotopami promieniotwórczymi utrzymuje się na bardzo niskim poziomie stanowiącym jedynie kilka procent wartości dawki granicznej dla ogółu ludności wynoszącej 1 mSv w ciągu roku.