Monitor Polski

M.P.2011.97.986

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 listopada 2011 r.

KOMUNIKAT
PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI
z dnia 21 października 2011 r.
w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w III kwartale 2011 r.

Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 276, z późn. zm.1)) informuję, co następuje:
Wyniki pomiarów uzyskane ze stacji i placówek wykonujących pomiary skażeń promieniotwórczych kształtowały się następująco:
moc dawki- 66-121 nSv/h (nanosiwertów na godzinę)

(średnio 96,6 nSv/h)

Cs-137 w mleku- 0,2-1,0 Bq/dm3 (bekerela na dm3)

(średnio 0,6 Bq/dm3)

Cs-137 w powietrzu- <0,04-3,1 µBq/m3 (mikrobekerela na m3)

(średnio 0,5 µBq/m3)

Zawartość izotopu Cs-137 w powietrzu i w mleku stanowi podstawowy wskaźnik reprezentujący skażenie promieniotwórcze materiałów środowiskowych oraz artykułów spożywczych sztucznymi izotopami promieniotwórczymi.

Dane te wskazują, że narażenie osób z ogółu ludności kraju powodowane obecnymi w środowisku i w żywności sztucznymi izotopami promieniotwórczymi utrzymuje się na bardzo niskim poziomie stanowiącym jedynie kilka procent wartości dawki granicznej dla ogółu ludności wynoszącej 1 mSv w ciągu roku.

______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 93, poz. 583 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 132, poz. 766.