Sytuacja radiacyjna kraju w II kwartale 2011 r.

Monitor Polski

M.P.2011.68.681

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 lipca 2011 r.

KOMUNIKAT
PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI
z dnia 14 lipca 2011 r.
w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w II kwartale 2011 r.

Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 276, z późn. zm.1)) informuję, co następuje:
W związku z awarią w japońskiej elektrowni Fukushima I (Fukushima Dai-ichi), wywołaną silnym trzęsieniem ziemi oraz falą tsunami w dniu 11 marca 2011 r., pomiary aerozoli atmosferycznych wykonywane przez system stacji wczesnego wykrywania skażeń ASS-500 wykazywały na początku II kwartału 2011 r. obecność śladowych ilości sztucznych izotopów promieniotwórczych w masach powietrza napływających znad Japonii na terytorium Polski. Pomiary aerozoli atmosferycznych były prowadzone w kwietniu w trybie zwiększonej częstości pomiarowej, jednak w związku z obserwowanym w tym miesiącu spadkiem stężenia większości radionuklidów pochodzenia sztucznego w miesiącach maj i czerwiec stacje wczesnego wykrywania skażeń ASS-500 kontynuowały pracę w trybie normalnej pracy.

W rozpatrywanym okresie całego kwartału nie wykryto, poza Cs-137 pochodzącym jeszcze z awarii czarnobylskiej, innych radionuklidów pochodzenia sztucznego w produktach żywnościowych i wodzie pitnej, które badane są w sieci placówek pomiarów skażeń promieniotwórczych (stacje sanitarno-epidemiologiczne). Nie zanotowano także żadnych zmian w wartościach poziomu mocy dawki na terenie Polski.

Wyniki pomiarów uzyskane ze stacji i placówek wykonujących pomiary skażeń promieniotwórczych kształtowały się następująco:

W okresie całego kwartału:

moc dawki - 61-186 nSv/h (nanosiwertów na godzinę)

(średnio 96 nSv/h)

Cs-137 w mleku - 0,1-1,2 Bq/dm3 (bekerela na dm3)

(średnio 0,5 Bq/dm3)

Cs-137 w powietrzu - 0,1-493,1 μBq/m3 (mikrobekerela na m3)

(średnio 28,7 μBq/m3)

Zawartość radionuklidów pochodzenia sztucznego w powietrzu atmosferycznym w okresie od 01.04.2011 r. do 31.05.2011 r.:

I-131 w powietrzu - 0,2-2104,7 μBq/m3 (mikrobekerela na m3)

(średnio 215,3 μBq/m3)

Cs-137 w powietrzu - 0,1-493,1 μBq/m3 (mikrobekerela na m3)

(średnio 33,6 Bq/m3)

Cs-134 w powietrzu - 0,1-425,8 μBq/m3 (mikrobekerela na m3)

(średnio 32,5 μBq/m3)

Zawartość radionuklidów pochodzenia sztucznego w powietrzu atmosferycznym w okresie od 01.06.2011 r. do 30.06.2011 r.:

Cs-137 w powietrzu - 0,1-3 μBq/m3 (mikrobekerela na m3)

(średnio 0,6 μBq/m3)

Zawartość izotopu I-131 oraz izotopów Cs-137 i Cs-134 w powietrzu i w mleku stanowi podstawowy wskaźnik reprezentujący skażenie promieniotwórcze materiałów środowiskowych oraz artykułów spożywczych sztucznymi izotopami promieniotwórczymi.

Na podstawie powyższych danych stwierdza się, że narażenie osób z ogółu ludności kraju powodowane obecnymi w środowisku i w żywności sztucznymi izotopami promieniotwórczymi utrzymywało się w rozpatrywanym okresie na bardzo niskim poziomie, podobnie jak w ubiegłym kwartale.

Awaria w elektrowni jądrowej Fukushima Dai-ichi nie spowodowała w Polsce zagrożenia radiologicznego dla osób z ogółu ludności. Na podstawie pomiarów i obliczeń stwierdza się, że średnia wartość dawki skutecznej dla osób z ogółu ludności od sztucznych radioizotopów promieniotwórczych rejestrowanych w analizowanym okresie nie przekracza tysiącznych części promila wartości granicznej dawki skutecznej określonej dla osób z ogółu ludności.

______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 93, poz. 583 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 132, poz. 766.