Sytuacja radiacyjna kraju w II kwartale 2006 r.

Monitor Polski

M.P.2006.50.546

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 lipca 2006 r.

KOMUNIKAT
PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI
z dnia 14 lipca 2006 r.
w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w II kwartale 2006 r.

Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1689, z późn. zm. 1 ) informuję, co następuje:
Wyniki pomiarów uzyskane ze stacji i placówek wykonujących pomiary skażeń promieniotwórczych kształtowały się następująco:

moc dawki - 43-160 nSv/h (nanosiwertów na godzinę)

(średnio 92 nSv/h)

Cs-137 w powietrzu - 0,1-10,7 μBq/m3 (mikrobekereli na m3)

(średnio 1,4 μBq/m3)

Cs-137 w mleku - 0,2-1,0 Bq/dm3 (bekerela na dm3)

(średnio 0,4 Bq/dm3)

Zawartość izotopu Cs-137 w powietrzu i w mleku stanowi podstawowy wskaźnik reprezentujący skażenie promieniotwórcze materiałów środowiskowych oraz artykułów spożywczych sztucznymi izotopami promieniotwórczymi.

Dane te wskazują, że narażenie osób z ogółu ludności kraju powodowane obecnymi w środowisku i w żywności sztucznymi izotopami promieniotwórczymi utrzymuje się na bardzo niskim poziomie stanowiącym jedynie kilka procent wartości dawki granicznej dla ogółu ludności wynoszącej 1 mSv w ciągu roku.

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 oraz z 2006 r. Nr 52, poz. 378, Nr 104, poz. 708 i Nr 133, poz. 935.