Sytuacja radiacyjna kraju w II kwartale 2004 r.

Monitor Polski

M.P.2004.32.578

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 lipca 2004 r.

KOMUNIKAT
PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI
z dnia 15 lipca 2004 r.
w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w II kwartale 2004 r.

Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1689) informuję, co następuje:
Wyniki pomiarów uzyskane ze stacji i placówek wykonujących pomiary skażeń promieniotwórczych kształtowały się następująco:

moc dawki - 49-128 nSv/h

(nanosiwertów na godzinę)

(średnio 88 nSv/h),

Cs-137 w powietrzu - 0,1-5,4 μBq/m3

(mikrobekereli na m3)

(średnio 1,2 μBq/m3),

Cs-137 w mleku - < 0,2-1,6 Bq/dm3

(bekerela na dm3)

(średnio 0,62 Bq/dm3)

Zawartość izotopu Cs-137 w powietrzu i w mleku stanowi podstawowy wskaźnik reprezentujący skażenie promieniotwórcze materiałów środowiskowych oraz artykułów spożywczych sztucznymi izotopami promieniotwórczymi.

Dane te wskazują, że narażenie osób z ogółu ludności kraju powodowane obecnymi w środowisku i w żywności sztucznymi izotopami promieniotwórczymi utrzymuje się na bardzo niskim poziomie stanowiącym jedynie kilka procent wartości dawki granicznej dla ogółu ludności wynoszącej 1 mSv w ciągu roku.