Sytuacja radiacyjna kraju w I kwartale 2014 r.

Monitor Polski

M.P.2014.305

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 kwietnia 2014 r.

KOMUNIKAT
PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI
z dnia 15 kwietnia 2014 r.
w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w I kwartale 2014 r.

Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 264 i 908) informuję, co następuje:
Wyniki pomiarów uzyskane ze stacji i placówek wykonujących pomiary skażeń promieniotwórczych kształtowały się następująco:

moc dawki - 51-126 nSv/h (nanosiwertów na godzinę)

(średnio 96 nSv/h)

Cs-137 w mleku - 0,25-1,45 Bq/dm3 (bekerela na dm3)

(średnio 0,6 Bq/dm3)

Cs-137 w powietrzu - <0,1-6,7 (µBq/m3 (mikrobekerela na m3)

(średnio 1,13 µBq/m3)

Zawartość izotopu Cs-137 w powietrzu i w mleku stanowi podstawowy wskaźnik reprezentujący skażenie promieniotwórcze materiałów środowiskowych oraz artykułów spożywczych sztucznymi izotopami promieniotwórczymi.

Powyższe dane wskazują, że narażenie osób z ogółu ludności kraju powodowane obecnymi w środowisku i w żywności sztucznymi izotopami promieniotwórczymi utrzymuje się na bardzo niskim poziomie stanowiącym jedynie kilka procent wartości dawki granicznej dla ogółu ludności wynoszącej 1 mSv w ciągu roku.