System analiz i ocen działania mechanizmów reformy gospodarczej.

Monitor Polski

M.P.1986.11.71

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 kwietnia 1986 r.

UCHWAŁA Nr 45
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 marca 1986 r.
w sprawie systemu analiz i ocen działania mechanizmów reformy gospodarczej.

W celu zapewnienia jednolitych zasad systemu ocen, przebiegu i skutków wdrażania reformy gospodarczej oraz tworzenia przesłanek do prawidłowego rozwoju i funkcjonowania gospodarki narodowej Rada Ministrów uchwala, co następuje:
Ustala się "System analiz i ocen działania mechanizmów reformy gospodarczej", obowiązujący organy administracji państwowej przy prowadzeniu badań i analiz gospodarczych, stanowiący załącznik do uchwały.
1.
Przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrów:
1)
kieruje systemem analiz i ocen działania mechanizmów reformy gospodarczej,
2)
sporządza i przedstawia Radzie Ministrów, po zaopiniowaniu przez Komisję do Spraw Reformy Gospodarczej, roczne informacje zawierające analizy i oceny skuteczności mechanizmów reformy wraz z ewentualnymi wnioskami dotyczącymi ich zmiany,
3)
sporządza informacje sygnalizujące o występujących zagrożeniach i nieprawidłowościach w funkcjonowaniu mechanizmów gospodarczych i przedstawia je Prezydium Rządu.
2.
Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powinny być podawane do publicznej wiadomości.
Ministrowie, kierownicy urzędów centralnych, wojewodowie oraz prezydenci miast: stołecznego Warszawy, Krakowa i Łodzi w zakresie swego działania:
1)
zapewnią prowadzenie systematycznych ocen funkcjonowania mechanizmów gospodarczych i ich skutków,
2)
przedstawiać będą Przewodniczącemu Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, w terminie do dnia 31 marca następnego roku, informacje roczne w zakresie przez niego określonym oraz informacje sygnalne zgodnie z występującymi potrzebami.
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego zapewni udostępnienie danych statystycznych na potrzeby opracowywania rocznych informacji, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2.
Minister - Szef Urzędu Rady Ministrów zapewni prowadzenie, w ramach Instytutu Organizacji Zarządzania i Doskonalenia Kadr, prac badawczych dotyczących tworzenia, wdrażania i funkcjonowania mechanizmów reformy gospodarczej w zakresie ustalonym z Przewodniczącym Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.
Organy administracji państwowej przy prowadzeniu badań i analiz gospodarczych zapewnią udział jednostek badawczo-rozwojowych, a także stowarzyszeń naukowych, których działalność statutowa obejmuje problematykę funkcjonowania gospodarki.
1.
Przy sporządzaniu rocznych informacji oraz formułowaniu propozycji zmian w systemie funkcjonowania gospodarki narodowej zainteresowane organy administracji państwowej powinny korzystać z ekspertyz ośrodków naukowych, w tym zwłaszcza z wyników prac prowadzonych w ramach centralnych programów badawczych w dziedzinie funkcjonowania gospodarki narodowej.
2.
Przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrów przeprowadzi analizę centralnych programów badawczych w dziedzinie funkcjonowania gospodarki narodowej i w porozumieniu z Ministrem - Kierownikiem Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń zapewni ujęcie w nich problemów i tematów niezbędnych do wdrażania reformy gospodarczej.
Przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrów w wypadkach uzasadnionych wynikami analiz i ocen funkcjonowania mechanizmów reformy gospodarczej:
1)
inicjuje prace nad nowymi rozwiązaniami systemowymi i organizacyjnymi lub ich zmianą,
2)
koordynuje prace prowadzone przez organy administracji państwowej nad projektami aktów prawnych wprowadzających nowe rozwiązania systemowe,
3)
przedstawia Radzie Ministrów projekty aktów prawnych w zakresie rozwiązań systemowych.
Ministrowie i kierownicy urzędów centralnych są zobowiązani do uzgadniania z Przewodniczącym Komisji Planowania przy Radzie Ministrów projektów aktów prawnych, których celem jest wprowadzenie nowych rozwiązań systemowych.
Przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrów w celu zapewnienia wdrażania i upowszechniania mechanizmów funkcjonowania gospodarki narodowej:
1)
inicjuje, a w uzasadnionych wypadkach organizuje doradztwo dla przedsiębiorstw i działaczy samorządów załóg przedsiębiorstw,
2)
koordynuje prace nad programami i organizacją szkolenia kadry kierowniczej w zakresie systemu ekonomicznego gospodarki narodowej,
3)
współdziała z zainteresowanymi organami administracji państwowej w upowszechnianiu informacji o mechanizmach funkcjonowania gospodarki, w tym wydaje wspólnie z wydawnictwem "Rzeczpospolita" dodatek "Reforma Gospodarcza".
Tracą moc:
1)
uchwała nr 164 Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 1981 r. w sprawie zakresu działania Ministra - Pełnomocnika Rządu do Spraw Reformy Gospodarczej (Monitor Polski Nr 20, poz. 190),
2)
uchwała nr 151 Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1982 r. w sprawie systemu analiz i ocen funkcjonowania mechanizmów reformy gospodarczej (Monitor Polski Nr 19, poz. 160).
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

SYSTEM ANALIZ I OCEN DZIAŁANIA MECHANIZMÓW REFORMY GOSPODARCZEJ

Cel działania systemu.

1. Podstawowym celem działania systemu jest zapewnienie systematycznej i wszechstronnej informacji na potrzeby Rządu o przebiegu i skutkach reformy gospodarczej oraz tworzenie przesłanek do korygowania - stosownie do potrzeb - rozwiązań systemowych.

2. Analiza procesu działania systemu funkcjonowania gospodarki narodowej powinna dotyczyć:

1) skutków ekonomicznych reformy gospodarczej,

2) skutków społecznych,

3) zagrożeń sprawnego wdrażania zasad reformy gospodarczej,

4) nieprawidłowości rozwiązań systemowych.

3. Ocena rozwiązań systemowych w szczególności powinna obejmować:

1) określenie luk, niedociągnięć i niespójności występujących w działaniu wprowadzanych mechanizmów ekonomicznych,

2) wnioski co do potrzeby korekt rozwiązań systemowych zawartych w obowiązujących aktach prawnych,

3) propozycje działań w zakresie polityki gospodarczej mające na celu usunięcie lub ograniczenie zagrożeń, o których mowa w ust. 2.

Zakres przedmiotowy systemu.

Zakres przedmiotowy systemu obejmuje:

1) problemy prawne:

a) stan zaawansowania regulacji prawnych związanych z reformą gospodarczą,

b) przebieg procesów porządkowania prawa gospodarczego,

c) niespójności miedzy regulacjami prawnymi reformy a obowiązującym systemem prawnym i propozycje ich usunięcia;

2) zagadnienia struktur organizacyjnych gospodarki narodowej:

a) kształtowanie struktury organizacyjnej gospodarki narodowej,

b) zmiany funkcji centralnych organów administracji państwowej w dziedzinie gospodarki,

c) zmiany funkcji gospodarczych administracji terenowej stopnia wojewódzkiego i podstawowego,

d) proces tworzenia się i funkcjonowania zrzeszeń dobrowolnych i obligatoryjnych oraz innych form współdziałania przedsiębiorstw,

e) zmiany w wewnętrznych strukturach organizacyjnych przedsiębiorstw;

3) społeczne aspekty reformy gospodarczej:

a) realizację zasady uspołecznienia planowania,

b) realizację zasady samorządności załogi przedsiębiorstwa,

c) realizację zasady samorządności terytorialnej,

d) stosunek społeczeństwa do wprowadzanych mechanizmów funkcjonowania gospodarki,

e) stan upowszechniania znajomości zasad reformy oraz podstawowych aktów prawnych regulujących system funkcjonowania gospodarki wśród kadry kierowniczej, działaczy samorządów oraz szerokich kręgów społeczeństwa,

f) zmiany zachodzące w postawach załóg przedsiębiorstw i kadry kierowniczej, funkcjonowanie zasad doboru kadry kierowniczej, określonych w ustawie o przedsiębiorstwach państwowych,

g) działanie systemu motywacyjnego,

h) działalność socjalną przedsiębiorstw,

i) wpływ reformy na sferę niematerialną (ochronę zdrowia, naukę, kulturę, oświatę i inne);

4) skutki ekonomiczne:

a) realizację ustawowych zasad samodzielności i samofinansowania przedsiębiorstw,

b) działanie systemu bankowego,

c) postępowanie wewnętrzne i postępowanie upadłościowe, ich przyczyny i przebieg,

d) funkcjonowanie systemu zaopatrzenia surowcowego i materiałowego, ze szczególnym uwzględnieniem programów operacyjnych i zamówień rządowych,

e) zmiany w efektywności działania przedsiębiorstw (racjonalizację zatrudnienia, zmiany wydajności pracy, wykorzystania majątku trwałego, zmiany poziomu kosztów produkcji i usług, w tym kosztów materialnych, oraz analizy kosztów jednostkowych niektórych podstawowych wyrobów dla gospodarki narodowej, zmianę poziomu energo- i materiałochłonności),

f) funkcjonowanie instrumentów sterowania postępem naukowo-technicznym,

g) innowacyjną, rozwojową i wdrożeniową działalność przedsiębiorstw,

h) wpływ narzędzi i instrumentów oddziaływania na eksport, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu kursów i odpisów dewizowych oraz rozliczeń w handlu zagranicznym na eksport i import,

i) tendencje w zakresie cenotwórstwa i ich wpływ na działalność przedsiębiorstw i równowagę pieniężno-rynkową,

j) zmiany w makroekonomicznej efektywności gospodarki,

k) działanie systemów samoregulacji i ich wpływ na równowagę gospodarczą (wewnętrzną i zewnętrzną) oraz na równowagę finansową państwa,

l) funkcjonowanie instrumentów sterowania ochroną środowiska.

Organizacja prac w ramach systemu.

1. Prace w ramach systemu prowadzone są równolegle przez:

1) zespoły robocze Komisji do Spraw Reformy Gospodarczej,

2) Konsultacyjną Radę Gospodarczą,

3) organy administracji państwowej oraz Narodowy Bank Polski,

4) jednostki badawczo-rozwojowe, szkoły wyższe i inne jednostki,

5) organizacje społeczno-zawodowe (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Naczelną Organizację Techniczną, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego),

6) indywidualnych ekspertów.

2. Przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrów będzie przekazywał zainteresowanym organom i instytucjom zakres oraz terminy informacji i analiz niezbędnych na potrzeby systemu.