System alimentacyjny.

Monitor Polski

M.P.1998.30.413

| Akt nienormatywny
Wersja od: 18 września 1998 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 10 września 1998 r.
w sprawie systemu alimentacyjnego.

Z analizy dochodów i wydatków Funduszu Alimentacyjnego wynikają następujące tendencje:
-
rośnie liczba osób korzystających ze świadczeń Funduszu,
-
maleje wskaźnik ściągalności.
Ten stan niezgodny jest z Konwencją o prawach dziecka, która to na rodziców nakłada główną odpowiedzialność za zabezpieczenie, w ramach swoich możliwości, także finansowych, warunków życia niezbędnych do rozwoju dziecka. W tych warunkach zagrożony jest fizyczny, psychiczny i duchowy rozwój dziecka.

Sejm wzywa Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do opracowania w terminie do dnia 31 grudnia 1998 r. przedsięwzięć na rzecz zmiany obecnych rozwiązań prawnych i organizacyjnych poprzez:

-
zmianę ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o Funduszu Alimentacyjnym i innych ustaw związanych z jej funkcjonowaniem,
-
zwiększenie skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych,
-
dostosowanie poziomu alimentacji ze środków Funduszu do niezbędnych a rzeczywistych potrzeb, w szczególności dzieci,
-
stworzenie zachęt i możliwości na rynku pracy i w edukacji rodzicom zobowiązanym do alimentacji w celu wypełnienia przez nich podstawowych funkcji rodzicielskich,
-
maksymalizację wysiłków na rzecz zawarcia umów o obrocie prawnym z innymi państwami w celu gwarancji dochodzenia roszczeń alimentacyjnych.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uważa, że wszelkie podjęte zmiany powinny zmierzać do poprawy sytuacji osób alimentowanych oraz sprzyjać umacnianiu więzi rodzinnych między rodzicami a dziećmi.

§  2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.