§ 8. - Świadczenia przysługujące pracownikom urzędów państwowych przeniesionym do pracy w innej miejscowości.

Monitor Polski

M.P.1982.30.258

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 grudnia 1994 r.
§  8.
W razie przeniesienia obojga małżonków będących pracownikami, należności wymienione w § 3 wypłaca się małżonkowi uprawnionemu do ryczałtu z tytułu przeniesienia w myśl § 7 ust. 2. Należności te wypłaca zakład pracy, do którego został przeniesiony pracownik uprawniony do ryczałtu.