§ 7. - Świadczenia przysługujące pracownikom urzędów państwowych przeniesionym do pracy w innej miejscowości.

Monitor Polski

M.P.1982.30.258

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 grudnia 1994 r.
§  7.
1.
Ryczałt z tytułu przeniesienia przysługuje pracownikowi samotnemu w wysokści 50 %, a pracownikowi przesiedlającemu się wraz z rodziną w wysokości 100 % jednomiesięcznego wynagrodzenia przysługującego za miesiąc, w którym nastąpiło przesiedlenie, obliczonego jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy.
2.
W razie przeniesienia obojga małżonków będących pracownikami, którzy w związku z przeniesieniem przesiedlają się do tej samej miejscowości, przysługuje im tylko jeden ryczałt z tytułu przeniesienia w wysokości 100 % jednomiesięcznego wynagrodzenia małżonka pobierającego wynagrodzenie wyższe.