§ 3. - Świadczenia przysługujące pracownikom urzędów państwowych przeniesionym do pracy w innej miejscowości.

Monitor Polski

M.P.1982.30.258

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 grudnia 1994 r.
§  3.
1.
Pracownikowi przeniesionemu przysługują:
1)
zwrot kosztów przejazdu jego i członków rodziny,
2)
diety dla niego i członków rodziny,
3)
zwrot kosztów przewozu urządzenia domowego,
4)
ryczałt z tytułu przeniesienia,
2.
Wydatki z tytułu przeniesienia określone w ust.1 pokrywa zakład pracy, do którego pracownik został przeniesiony.
3.
Za członków rodziny pracownika uważa się małżonka, dzieci oraz inne osoby prowadzące z nim wspólne gospodarstwo domowe, jeżeli przesiedlają się wraz z pracownikiem.