Monitor Polski

M.P.1962.59.282

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 lipca 1962 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 22 maja 1962 r.
w sprawie stypendiów fundowanych dla studentów szkół wyższych.

Na podstawie § 5 uchwały nr 89 Rady Ministrów z dnia 16 marca 1962 r. w sprawie fundowania przez Ministra Obrony Narodowej stypendiów dla studentów szkół wyższych (Monitor Polski Nr 27, poz. 115) zarządza się, co następuje:
§  1. Stypendia fundowane ze środków budżetowych Ministerstwa Obrony Narodowej, zwane dalej "stypendiami", mogą być przyznane studentom odbywającym studia na kierunkach przydatnych dla Sił Zbrojnych, którzy:
1) wykazują się dobrymi postępami w nauce,
2) wykazują właściwą postawę obywatelską i posiadają odpowiednie wartości polityczno-moralne,
3) znajdują się w sytuacji materialnej uzasadniającej przyznanie stypendium.
§  2.
1. Przez dobre postępy w nauce rozumie się uzyskanie przez studenta w terminach ustalonych w regulaminie studiów obowiązujących na danym roku lub semestrze studiów zaliczeń i złożenie z wynikiem pomyślnym wszystkich egzaminów, jak również spełnienie innych zadań i obowiązków określonych w regulaminie studiów oraz ustalonych wewnętrznymi przepisami szkoły.
2. Przez właściwą postawę obywatelską i odpowiednie wartości polityczno-moralne studenta rozumie się jego stosunek do ustroju Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, sposób zachowania się względem przełożonych, personelu nauczającego lub innych pracowników szkoły wyższej i kolegów, zachowanie się poza uczelnią oraz stosunek studenta do mienia społecznego.
§  3.
1. Stypendia przyznaje dziekan właściwego wydziału szkoły wyższej na wniosek komisji powołanej przez Ministra Obrony Narodowej, zwanej dalej "komisją".
2. Skład komisji oraz tryb jej urzędowania określają odrębne przepisy.
§  4.
1. Stypendia przyznaje się studentom II roku i wyższych lat studiów, jeżeli spełniają warunki określone w § 1.
2. Stypendia mogą być przyznawane w drodze konkursu lub w drodze bezkonkursowej. Konkurs ogłasza szkoła wyższa na wniosek i według zasad określonych przez komisję.
§  5.
1. Student ubiegający się o przyznanie stypendium składa do dziekanatu właściwej szkoły wyższej podanie wraz z życiorysem oraz odpowiednie dokumenty (zaświadczenia) o stanie materialnym rodziny pozostającej z nim we wspólnym gospodarstwie domowym. Komisja może zażądać złożenia przez studenta również innych dokumentów.
2. Podanie opiniuje dziekan oraz rada uczelniana Zrzeszenia Studentów Polskich, po czym dziekanat właściwej szkoły wyższej przesyła podanie wraz z dokumentami do komisji.
3. Komisja po rozpatrzeniu podania występuje do dziekana z wnioskiem w przedmiocie przyznania studentowi stypendium.
§  6. W razie przyznania studentowi stypendium przewodniczący komisji zawiera z nim w imieniu Ministerstwa Obrony Narodowej umowę. Po podpisaniu trzech egzemplarzy umowy przez stypendystę dziekanat właściwej szkoły wyższej przesyła podpisane egzemplarze umowy do komisji.
§  7.
1. Szczególnie wyróżniającym się w nauce stypendystom mogą być przyznawane nagrody pieniężne lub rzeczowe w wysokości lub wartości nie przekraczającej w ciągu roku kwoty półtoramiesięcznego stypendium fundowanego.
2. Nagrody przyznaje oraz ich wysokość lub wartość ustala komisja.
§  8.
1. Stypendystom może być przyznawany bezpłatny pobyt w wojskowych domach wypoczynkowych na okres nie przekraczający 28 dni w ciągu roku.
2. Zasady korzystania przez stypendystów z wojskowych domów wypoczynkowych określają przepisy wojskowe.
3. Stypendyści odbywają przejazdy do wojskowych domów wypoczynkowych i z powrotem do miejsca zamieszkania lub studiów na koszt wojska.
4. Karty do wojskowych domów wypoczynkowych i zlecenia na przejazd przyznaje i wydaje stypendystom komisja.
§  9. W sprawach nie unormowanych w zarządzeniu stosuje się odpowiednio przepisy wydane na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1959 r. w sprawie pomocy stypendialnej dla studentów szkół wyższych (Dz. U. z 1959 r. Nr 6, poz. 35, z 1960 r. Nr 2, poz. 9 i z 1961 r. Nr 28, poz. 137).
§  10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.