§ 3. - Stworzenie warunków niezbędnych do zapewnienia bezpłatnej opieki zdrowotnej osobom prowadzącym gospodarstwa rolne. - M.P.1971.60.401 - OpenLEX

§ 3. - Stworzenie warunków niezbędnych do zapewnienia bezpłatnej opieki zdrowotnej osobom prowadzącym gospodarstwa rolne.

Monitor Polski

M.P.1971.60.401

Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1971 r.
§  3.
1.
Pracownikowi określonemu w § 1 należy zapewnić mieszkanie w miarę możliwości mieszczące się w tym obiekcie co zatrudniający go zakład lub:
1)
w innych budynkach pozostających w dyspozycji państwowych jednostek organizacyjnych bądź
2)
w budynkach należących do osób prywatnych.
2.
Jeżeli pracownikowi ma być udostępnione mieszkanie w budynku należącym do osoby prywatnej (ust. 1 pkt 2), koszt pierwszego remontu mieszkania obciąża prezydium właściwej miejscowo rady narodowej.