§ 1. - Stworzenie warunków niezbędnych do zapewnienia bezpłatnej opieki zdrowotnej osobom prowadzącym gospodarstwa rolne. - M.P.1971.60.401 - OpenLEX

§ 1. - Stworzenie warunków niezbędnych do zapewnienia bezpłatnej opieki zdrowotnej osobom prowadzącym gospodarstwa rolne.

Monitor Polski

M.P.1971.60.401

Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1971 r.
§  1.
Fachowym pracownikom służby zdrowia zatrudnionym w zakładach opieki zdrowotnej otwartej i placówkach terenowych tych zakładów, w aptekach otwartych i punktach aptecznych oraz w żłobkach położonych na obszarze gromad oraz osiedli lub miast liczących do 2 tys. mieszkańców przysługuje:
1)
dodatkowe wynagrodzenie określone w odrębnych przepisach,
2)
zryczałtowany ekwiwalent pieniężny z tytułu najmu mieszkania u osoby prywatnej,
3)
ryczałt za używanie własnego samochodu osobowego, motocykla lub motoroweru do celów służbowych.