Monitor Polski

M.P.2001.22.358

| Akt indywidualny
Wersja od: 24 lipca 2001 r.

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 5 lipca 2001 r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora.

Art.  1.

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 1991 r. - Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1994 r. Nr 54, poz. 224 oraz z 1997 r. Nr 70, poz. 443 i Nr 98, poz. 604) w związku z art. 241 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499) Senat stwierdza wygaśnięcie, z dniem 18 maja 2001 r., mandatu senatora Zygmunta Ropelewskiego.

Art.  2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.