Monitor Polski

M.P.2015.1287

| Akt indywidualny
Wersja od: 22 grudnia 2015 r.

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 16 grudnia 2015 r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Wojciecha Stefana Jasińskiego

Na podstawie art. 249 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 1043, 1044, 1045 i 1923), wobec zaistnienia okoliczności określonej w art. 247 § 1 pkt 4 Kodeksu wyborczego, stwierdzam wygaśnięcie, z upływem dnia 15 grudnia 2015 r., mandatu posła Wojciecha Stefana Jasińskiego wybranego z listy kandydatów na posłów nr 1 Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym nr 16 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Płocku.
Od postanowienia przysługuje Panu Wojciechowi Stefanowi Jasińskiemu prawo odwołania do Sądu Najwyższego w terminie 3 dni od dnia doręczenia postanowienia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Marszałka Sejmu.