Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Wojciecha Antoniego Bakuna.

Monitor Polski

M.P.2018.1111

Akt indywidualny
Wersja od: 19 listopada 2018 r.

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 6 listopada 2018 r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Wojciecha Antoniego Bakuna

Na podstawie art. 249 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), wobec zaistnienia okoliczności określonej w art. 27 pkt 4 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), w związku z art. 247 § 1 pkt 6 Kodeksu wyborczego, stwierdzam wygaśnięcie, z dniem 6 listopada 2018 r., mandatu posła Wojciecha Antoniego Bakuna wybranego z listy kandydatów na posłów nr 7 Komitetu Wyborczego "Kukiz' 15" w okręgu wyborczym nr 22 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Krośnie.
Od postanowienia przysługuje Panu Wojciechowi Antoniemu Bakunowi prawo odwołania do Sądu Najwyższego w terminie 3 dni od dnia doręczenia postanowienia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Marszałka Sejmu.