Monitor Polski

M.P.2015.99

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 stycznia 2015 r.

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 5 stycznia 2015 r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Sławomira Ryszarda Nowaka

Na podstawie art. 249 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072), wobec zaistnienia okoliczności określonej w art. 247 § 1 pkt 4 Kodeksu wyborczego, stwierdzam wygaśnięcie, z upływem dnia 2 stycznia 2015 r., mandatu posła Sławomira Ryszarda Nowaka wybranego z listy kandydatów na posłów nr 7 Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP w okręgu wyborczym nr 25 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku.
Od postanowienia przysługuje Panu Sławomirowi Ryszardowi Nowakowi prawo odwołania do Sądu Najwyższego w terminie 3 dni od dnia doręczenia postanowienia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Marszałka Sejmu.