Monitor Polski

M.P.2014.1223

| Akt indywidualny
Wersja od: 31 grudnia 2014 r.

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 16 grudnia 2014 r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Radosława Witkowskiego

Na podstawie art. 249 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072), wobec zaistnienia okoliczności określonej w art. 27 pkt 4 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), w związku z art. 247 § 1 pkt 6 Kodeksu wyborczego, stwierdzam wygaśnięcie, z dniem 15 grudnia 2014 r., mandatu posła Radosława Witkowskiego wybranego z listy kandydatów na posłów nr 7 Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP w okręgu wyborczym nr 17 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Radomiu.
Od postanowienia przysługuje Panu Radosławowi Witkowskiemu prawo odwołania do Sądu Najwyższego w terminie 3 dni od dnia doręczenia postanowienia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Marszałka Sejmu.