Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Krzysztofa Andrzeja Hetmana.

Monitor Polski

M.P.2011.100.1014

| Akt indywidualny
Wersja od: 16 listopada 2011 r.

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 26 października 2011 r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Krzysztofa Andrzeja Hetmana

Na podstawie art. 249 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm. 1 ), wobec zaistnienia okoliczności określonej w art. 247 § 1 pkt 4 Kodeksu wyborczego, stwierdzam wygaśnięcie, z upływem dnia 25 października 2011 r., mandatu posła Krzysztofa Andrzeja Hetmana wybranego z listy kandydatów na postów nr 5 Komitetu Wyborczego Polskiego Stronnictwa Ludowego w okręgu wyborczym nr 6 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie.
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281.