Monitor Polski

M.P.2015.542

| Akt indywidualny
Wersja od: 18 czerwca 2015 r.

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 11 czerwca 2015 r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Edwarda Stanisława Czesaka

Na podstawie art. 249 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072), wobec zaistnienia okoliczności określonej w art. 247 § 1 pkt 7 Kodeksu wyborczego, stwierdzam wygaśnięcie, z dniem 11 czerwca 2015 r., mandatu posła Edwarda Stanisława Czesaka wybranego z listy kandydatów na posłów nr 1 Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym nr 15 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Tarnowie.
Od postanowienia przysługuje Panu Edwardowi Stanisławowi Czesakowi prawo odwołania do Sądu Najwyższego w terminie 3 dni od dnia doręczenia postanowienia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Marszałka Sejmu.