Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Bogdana Romana Święczkowskiego.

Monitor Polski

M.P.2011.100.1017

| Akt indywidualny
Wersja od: 16 listopada 2011 r.

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Bogdana Romana Święczkowskiego

Na podstawie art. 249 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)), wobec zaistnienia okoliczności określonej w art. 103 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, stwierdzam wygaśnięcie, z dniem 27 października 2011 r., mandatu posła Bogdana Romana Święczkowskiego wybranego z listy kandydatów na posłów nr 1 Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym nr 2 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Wałbrzychu.
Do postanowienia dołączone zostało uzasadnienie.

Od postanowienia przysługuje Panu Bogdanowi Romanowi Święczkowskiemu prawo odwołania do Sądu Najwyższego w terminie 3 dni od dnia doręczenia postanowienia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Marszałka Sejmu.

______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281.