Monitor Polski

M.P.2018.1208

| Akt indywidualny
Wersja od: 11 grudnia 2018 r.

POSTANOWIENIE Nr 39
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 28 listopada 2018 r.
w sprawie stwierdzenia utraty stanowiska sędziego Trybunału Stanu

Na podstawie art. 17 ust. 1a ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu (Dz. U. z 2016 r. poz. 2050) postanawia się, co następuje:
§  1.  Wobec zrzeczenia się funkcji, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu, stwierdzam utratę przez Roberta Majkę, z dniem 20 listopada 2018 r., stanowiska sędziego Trybunału Stanu.
§  2.  Postanowienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".