Stwierdzenie utraty stanowiska sędziego Trybunału Stanu.

Monitor Polski

M.P.2017.223

| Akt indywidualny
Wersja od: 24 lutego 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr 7
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 lutego 2017 r.
w sprawie stwierdzenia utraty stanowiska sędziego Trybunału Stanu

Na podstawie art. 17 ust. 1a ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu (Dz. U. z 2016 r. poz. 2050) postanawia się, co następuje:
Wobec zrzeczenia się funkcji, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu, stwierdzam utratę przez Mariusza MUSZYŃSKIEGO, z dniem 10 lutego 2017 r., stanowiska sędziego Trybunału Stanu.
Postanowienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".