Monitor Polski

M.P.2016.1190

| Akt indywidualny
Wersja od: 13 grudnia 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr 27
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 30 listopada 2016 r.
w sprawie stwierdzenia utraty stanowiska sędziego Trybunału Stanu

Na podstawie art. 17 ust. 1a ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu (Dz. U. z 2002 r. poz. 925, z 2003 r. poz. 1692, z 2004 r. poz. 219, z 2010 r. poz. 472 i 1228 oraz z 2016 r. poz. 437) postanawia się, co następuje:
§  1. Wobec zrzeczenia się funkcji, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu, stwierdzam utratę przez Rafała Bogumiła SURĘ, z dniem 16 listopada 2016 r., stanowiska sędziego Trybunału Stanu.
§  2. Postanowienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".