Monitor Polski

M.P.2015.1122

| Akt indywidualny
Wersja od: 24 listopada 2015 r.

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 16 listopada 2015 r.
w sprawie stwierdzenia utraty mandatu posła do Parlamentu Europejskiego Dawida Bohdana Jackiewicza

Na podstawie art. 366 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 1043, 1044, 1045 i 1923), wobec zaistnienia okoliczności określonej w art. 364 § 1 pkt 2a w związku z art. 334 § 2 Kodeksu wyborczego, stwierdzam utratę, z dniem 16 listopada 2015 r., mandatu posła do Parlamentu Europejskiego Dawida Bohdana Jackiewicza wybranego z listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego nr 4 Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym nr 12 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu.
Od postanowienia przysługuje Panu Dawidowi Bohdanowi Jackiewiczowi prawo odwołania do Sądu Najwyższego w terminie 3 dni od dnia doręczenia postanowienia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Marszałka Sejmu.