Monitor Polski

M.P.2017.628

| Akt indywidualny
Wersja od: 23 czerwca 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr 11
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 9 czerwca 2017 r.
w sprawie stwierdzenia umorzenia postępowania wobec byłego Prezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu (Dz. U. z 2016 r. poz. 2050) postanawia się, co następuje:
§  1.  W związku z niepodjęciem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2017 r. uchwały w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu byłego Prezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego stwierdzam umorzenie postępowania w tej sprawie.
§  2.  Postanowienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".