Monitor Polski

M.P.2015.1011

| Akt indywidualny
Wersja od: 13 października 2015 r.

POSTANOWIENIE Nr 35
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 29 września 2015 r.
w sprawie stwierdzenia umorzenia postępowania wobec byłego Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 925, z 2003 r. Nr 175, poz. 1692, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 oraz z 2010 r. Nr 75, poz. 472 i Nr 182, poz. 1228) postanawia się, co następuje:
§  1. W związku z niepodjęciem przez Sejm uchwały w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu byłego Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry stwierdzam umorzenie postępowania w tej sprawie.
§  2. Postanowienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".