Studenckie książeczki mieszkaniowe.

Monitor Polski

M.P.1973.41.244

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1978 r.

UCHWAŁA Nr 218
RADY MINISTRÓW
z dnia 31 sierpnia 1973 r.
w sprawie studenckich książeczek mieszkaniowych.

W celu poprawy sytuacji mieszkaniowej absolwentów szkół wyższych oraz wdrażania studentów do systematycznego oszczędzania Rada Ministrów uchwala, co następuje:
1.
Studentom, którzy w okresie nauki w szkole wyższej założyli mieszkaniowe książeczki oszczędnościowe, zwane dalej "książeczkami studenckimi", przysługują następujące uprawnienia:
1)
wkład oszczędnościowy gromadzony na książeczce studenckiej podlega premiowaniu przez planowy okres studiów w wysokości 100 zł od każdej systematycznie wnoszonej wpłaty nie niższej niż 100 zł miesięcznie, niezależnie od okresu oszczędzania. Premia może być przyznana, jeżeli środki pieniężne zgromadzone na książeczce studenckiej zostaną przeznaczone na wkłady członkowskie do spółdzielni budownictwa mieszkaniowego, a w wypadku gdy w miejscu zatrudnienia studenta nie jest realizowane spółdzielcze budownictwo mieszkaniowe, na budowę lub kupno od Państwa domków jednorodzinnych lub mieszkań;
2)
rektor szkoły wyższej może na wniosek studenta udzielić mu pożyczki w wysokości 100 zł miesięcznie w celu umożliwienia studentowi dokonywania systematycznych wpłat na książeczkę studencką.
2.
Posiadana przez studenta mieszkaniowa książeczka oszczędnościowa założona na zasadach określonych w uchwale nr 125 Rady Ministrów z dnia 22 maja 1965 r. w sprawie dalszego rozwoju oszczędzania na mieszkaniowych książeczkach oszczędnościowych Powszechnej Kasy Oszczędności (Monitor Polski z 1965 r. Nr 27, poz. 136 i z 1971 r. Nr 60, poz. 400) - może być na wniosek studenta zarejestrowana w oddziale Powszechnej Kasy Oszczędności jako książeczka studencka z uprawnieniami wynikającymi z niniejszej uchwały.
Centralny Związek Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego ustali szczegółowe zasady przyjmowania w poczet członków spółdzielni absolwenta - właściciela książeczki studenckiej podejmującego pracę zawodową w danej miejscowości, przyjmując jako zasadę zaliczanie absolwentowi do okresu oczekiwania na mieszkanie okresu od założenia książeczki studenckiej do zakończenia studiów. Okres ten nie może jednak być dłuższy od planowego okresu studiów.
Książeczki mieszkaniowe studentów kierunków studiów objętych i nie objętych przepisami ustawy o zatrudnieniu absolwentów szkół wyższych, którzy zawarli umowy o stypendia fundowane lub umowy przedwstępne, są rejestrowane we właściwych terenowo spółdzielniach budownictwa mieszkaniowego jednocześnie z zawarciem przez zakłady pracy umowy o stypendium fundowane lub umowy przedwstępnej.
1.
Zaliczanie okresu oszczędzania do okresu oczekiwania na mieszkanie, o którym mowa w § 2, dotyczy w pierwszym etapie absolwentów kończących naukę w szkole wyższej poczynając od 1974 r., jeżeli za cały okres studiów uzyskali oni średnią ocen nie niższą niż 4,0.
2.
Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki w uzgodnieniu z Ministrem Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska - może poczynając od 1975 r. obniżyć średnią ocen, o których mowa w ust. 1, wymaganą do zaliczania okresu oczekiwania na mieszkanie.
Spółdzielnie budownictwa mieszkaniowego, w ramach rezerwy utworzonej na ten cel przez wojewodów i prezydentów miast stopnia wojewódzkiego, zapewnią absolwentom szkół wyższych, którzy otrzymali dyplom ukończenia studiów wyższych z wyróżnieniem oraz podjęli pracę w uspołecznionych zakładach pracy, przydział mieszkania w ciągu roku, a w wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych niedoborem mieszkań - w ciągu dwóch lat od podjęcia bezpośrednio po studiach pracy zawodowej.
Pożyczka, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 uchwały, może być udzielona studentowi pobierającemu stypendium zwyczajne oraz studentowi pochodzącemu z rodziny, w której dochód netto na jedną osobę nie przekracza miesięcznie kwoty określonej w przepisach o pomocy materialnej dla studentów szkół wyższych dla uzyskania stypendium zwyczajnego.
1.
Absolwent jest obowiązany do zwrotu zaciągniętej pożyczki w terminie 4 lat od podjęcia pracy. Zwrot pożyczki następuje w drodze potrącenia przez zakład pracy odpowiedniej kwoty z wynagrodzenia absolwenta.
2.
Zakład pracy zatrudniający absolwenta jest obowiązany do przekazywania spłacanych przez absolwenta kwot na konto wskazane przez szkołę wyższą, a w razie zmiany miejsca pracy przez absolwenta, do przekazania informacji o wysokości zadłużenia i wskazania odpowiedniego konta - właściwemu zakładowi pracy.
1.
Absolwentowi, który uzyskał dyplom z wyróżnieniem i którego średnia ocen za cały okres studiów wynosiła nie mniej niż 4,5 - rektor szkoły wyższej może na wniosek absolwenta umorzyć pożyczkę w całości. Absolwentowi, którego średnia ocen za cały okres studiów wynosiła nie mniej niż 4,0, rektor szkoły wyższej może na wniosek absolwenta umorzyć pożyczkę częściowo.
2.
W wypadkach, o których mowa w § 4, 6 i 8 ust. 1, rektor szkoły wyższej zasięga opinii Rady Uczelnianej Socjalistycznego Związku Studentów Polskich.
Student, który przerwał studia, jest obowiązany do bezzwłocznego zwrotu udzielonej mu pożyczki. Jeżeli w związku z przerwaniem studiów następuje likwidacja książeczki studenckiej, Powszechna Kasa Oszczędności przelewa na rzecz szkoły wyższej saldo wkładu bez naliczania odsetek.
1.
Studenci, którzy nie ukończyli studiów w szkole wyższej, tracą wszystkie uprawnienia wynikające z przepisów uchwały.
2.
Studentom powtarzającym rok oraz studentom korzystającym z urlopu dziekańskiego nie przysługują uprawnienia wynikające z § 1 ust. 1 uchwały w danym roku szkolnym (okresie).
1.
Ustalenia niniejszej uchwały, z wyjątkiem § 1 ust. 1 pkt 2 oraz § 6, 7, 8 i 9, mają odpowiednie zastosowanie do studentów polskich studiujących w szkołach wyższych za granicą.
2. 3
Szczegółowe zasady i tryb zakładania książeczek studenckich, dokonywania wpłat oraz udzielania pożyczek i tryb ich spłacania określi Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki w porozumieniu z Ministrem Finansów.
Przepisy niniejszej uchwały nie zwalniają zakładów pracy od obowiązków przewidzianych szczególnymi przepisami o zatrudnianiu absolwentów szkół wyższych oraz o stypendiach fundowanych w zakresie zapewnienia mieszkań absolwentom szkół wyższych. Posiadanie książeczki studenckiej przez absolwenta kierunku studiów objętego przepisami ustawy o zatrudnianiu absolwentów szkół wyższych nie może stanowić uzasadnienia do odmowy przyjęcia skierowania do pracy przewidzianego przepisami o zatrudnianiu absolwentów szkół wyższych.
Zasady określone w uchwale są realizowane w ramach obowiązującego systemu zatrudniania absolwentów szkół wyższych.
Upoważnia się Ministra Finansów do odpowiedniego zwiększenia kredytów budżetowych w częściach dotyczących właściwych ministerstw z przeznaczeniem na premie i pożyczki, o których mowa w § 1 ust. 1.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą uchwałą stosuje się odpowiednio przepisy uchwały nr 125 Rady Ministrów z dnia 22 maja 1965 r. w sprawie dalszego rozwoju oszczędzania na mieszkaniowych książeczkach oszczędnościowych Powszechnej Kasy Oszczędności (Monitor Polski z 1965 r. Nr 27, poz. 136 i z 1971 r. Nr 60, poz. 400).
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 1973 r.
1 § 5 zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały nr 177 z dnia 9 grudnia 1977 r. (M.P.77.34.170) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1978 r.
2 § 6 zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały nr 177 z dnia 9 grudnia 1977 r. (M.P.77.34.170) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1978 r.
3 § 11 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 uchwały nr 177 z dnia 9 grudnia 1977 r. (M.P.77.34.170) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1978 r.